Anasayfa / Genel / Yersiz harcırah ödenmesi Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Yersiz harcırah ödenmesi Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Yersiz harcırah ödenmesi.

1- 145 sayılı İlamın 1’inci maddesiyle; 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun hükümlerine aykırı olarak harcırah ödemesi yapılması sonucunda … TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir.

İlamda Gerçekleştirme Görevlisi olarak sorumlu tutulan …, Muhasebe Yetkilisi olarak sorumlu tutulan … ve …, Üst Yönetici olarak sorumlu tutulan …, Harcama Yetkilisi olarak sorumlu tutulan …, …, … ile Ahizler … ve … adına Av. … ve Av. …’nın göndermiş oldukları ortak temyiz dilekçesinde;

“I-AÇIKLAMALAR

Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen Mahkeme ilamıyla; “…Öncelikle yapılan harcamaların belediyenin temsili amacıyla yapıldığına kanaat getirmek mümkün değildir. Şöyle ki, İçişleri Bakanlığının 25.4.1984 gün ve 27302 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin “Temsil Giderleri” başlıklı 4’üncü maddesinde;

“Madde 4 – Temsil giderleri görevle ilgili olmak şartıyla;

Beldede başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlemek,

Kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak,

Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek, Beldede göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlemek ve hediye vermek, İçin yapılır.”

Hükümlerine yer verilmiştir. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere temsil giderlerinin neler olabileceği tahdidi olarak belirlenmiştir. Yapılan detaylı inceleme sonucunda ödeme emirleri ekinde, yukarıda sayılan ve temsil gideri olarak belirtilen durumları ihtiva edebilecek herhangi bir belge veya yazı bulunmamaktadır. Bununla birlikte kimin veya kimlerin yararlandığı belli olmayan ve görev ile ilişkilendirilmesi mümkün olmayan yemek ve konaklama bedellerinin Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir…”Denilmiştir.

II – HUKUKA AYKIRILIK GEREKÇELERİMİZ

1- Söz konusu ödeme hakkında, mevzuatta tahdidi olarak sayılan Temsil ve Ağırlama gideri olmayıp, harcırah olduğu ileri sürülerek tazmin kararı verilmiştir.

Söz konusu karar, “…Öncelikle yapılan harcamaların belediyenin temsili amacıyla yapıldığına kanaat getirmek mümkün değildir. Şöyle ki, içişleri Bakanlığının 25.4.1984 gün ve 27302 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin “Temsil Giderleri” başlıklı 4’iincü maddesinde;

“Madde 4 – Temsil giderleri görevle ilgili olmak şartıyla;

Beldede başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlemek,

Kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak,

Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek, Beldede göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlemek ve hediye vermek, İçin yapılır.”

Hükümlerine yer verilmiştir. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere temsil giderlerinin neler olabileceği tahdidi olarak belirlenmiştir. Yapılan detaylı inceleme sonucunda ödeme emirleri ekinde, yukarıda sayılan ve temsil gideri olarak belirtilen durumları ihtiva edebilecek herhangi bir belge veya yazı bulunmamaktadır. Bununla birlikte kimin veya kimlerin yararlandığı belli olmayan ve görev ile ilişkilendirilmesi mümkün olmayan yemek ve konaklama bedellerinin Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir…” gerekçesine dayanmaktadır.

Karar temsil giderlerinin tahdidi olarak sayıldığını ve belgelendirildiğini kabul etmekte ve konuyu düzenleyen Yönergenin 3’üncü maddesinde “…Temsil Ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini belediye başkanının takdirine tabidir…” denilmiş olup, söz konusu hükümde bir tahdit olduğu düşünülemez.

Kaldı ki, bu yetki Temsil gideri sayılmasa “Ağırlama gideri” “Tören gideri” niteliğinde de olabilir. Bundan başka, söz konusu Yönergenin 10’uncu maddesinde açıkça belirtildiği üzere, “…Yukarıda maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması belde için de gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir …” Denilmiştir.

Mevzuatta da açıkça gösterildiği üzere, mahalli örf ve adete ve sosyal yaşantı içinde gerekli sayılan her türlü etkinlik için belediye başkanının takdirine göre temsil ağırlama gideri olarak ödeme yapılabilir. Yani temsil giderleri Yönergenin sadece 4’üncü maddesinde ve tahdidi olarak sayılmamıştır.

Ayrıca, belediye başkanı takdir yetkisini kullanmış ve yazılı olarak da beyan etmiştir. Bu konu, ilgili daireye Belediye başkanının imzasıyla her hak sahibi için ayrı ayrı sunulmuştur. Söz konusu kararda bir eksiklik olmadığı da kabul edildiğine göre, kararda mevzuattaki “tahdidi” şeklindeki yorumların yanlış olduğu göz önünde tutularak verilen tazmin kararının kaldırılması yüksek takdirlerinize saygıyla arz olunur.

Nitekim, aşağıda tarih ve sayısı belirtilen Sayıştay kararlarında, konumuzun tahdidi olarak kabul edilemeyeceği açıktır.

– Teftiş layihasında belediye çalışanları için düzenlenen moral gecesi masrafının belediye bütçesinden karşılanamayacağı iddia olunmuş, Sayıştay yargılamasında sorun olmadığı karara bağlanmıştır. (Sayıştay 4.D. 26.3.996/28144 No.lu karar)

– Teftiş layihasında Belediye Başkanının evine ait telefon giderinin bütçeden karşılanamayacağı ileri sürülmüş, Sayıştay’ca yapılan yargılamada belediye başkanının evine ait telefon giderlerinin temsil gideri olarak kabul edilip sorumluların beraatine karar verilmiştir. (Sayıştay 1.D. 24.10.1996/6092 No.lu karar)

– Teftiş layihasında bir başka mahalde düzenlenen festivale yardım yapılmasının belediye hizmeti sayılamayacağı ileri sürülmüş, yargılama sonunda yersiz ödeme için sorumlulara tazmin kararı verilmiştir. (Sayıştay 1.D. 30.9.997/8062 No.lu karar)

– Sayıştay Temyiz Kurulu, mahalle muhtarlarına Belediye Başkanının oluru ve Belediye Meclisi kararı ile toplu taşım kartı dağıtılmasını görevle ilgili bulmamıştır. (07.12.1993 tarih ve 23266 no.lu Sayıştay Temyiz Kurulu kararı)

– Sayıştay Temyiz Kurulu (21.06.1994 tarih ve 23475 No.lu kararında; milli ve dini bayramlar ile Cumhurbaşkanının beldeyi ziyareti nedeni ile mahalli gazetelere verilen kutlama ve teşekkür ilanlarının belediye bütçesinden ödenmesinde ilişik olmadığına karar vermiştir.

– “Ölüm ve teşekkür” ilanlarının belediye bütçesinden ödenebileceğine ilişkin bir başka Temyiz kurulu kararı vardır. (02.04.1994 gün ve 23432 no.lu Sayıştay Temyiz Kurulu kararı)

2- Yukarıda ileri sürdüğümüz gerekçe kabul edilmediği takdirde, konunun harcırah sayılması gerektiği kesindir.

Bilindiği üzere harcırah, “bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını” ifade eder.

Diğer yandan, “…Harcırahın unsurları” başlıklı 5’inci maddesinde;

“Harcırah; yol masrafı yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder, ilgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.”

Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14’üncü maddesinde;

“Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur…” hükmüne göre uyuşmazlık konusunun harcırah olarak kabul edilmesi halinde, ilgililerin yol masrafı, gündelik, hamal ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon ve durak arasındaki nakil vasıtası” verilmesi gerektiği kanun gereğidir.

Oysa, kamu zararı hesap edilirken ilgililerin temsil tören ağırlama gideri almaya hakları olmadığı kabul edilse bile Kanunen alabilecekleri yol masrafı, yevmiye ve hamal giderleri şeklindeki alabilecekleri harcırahların tazmin hükmedilen miktarlardan düşülmesi gerekirdi. Bu nedenle, mahkeme kararında belirtilen kamu zararı hesabı doğru olmadığından da hükmün bozulması gerekir.

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere uyuşmazlık konusu hazine zararı olarak tazmine hükmedilen miktar ya temsil ağırlama ve tören gideri olup, bu ödemeler mevzuatta tahdidi olarak sayılmadığı, bu nedenle, söz konusu karar hukuka aykırı olduğu, diğer yandan söz konusu ödeme harcırah olarak kabul edildiği takdirde, harcırahın unsurları olan hak edilen miktarlar ileri sürülen hazine zararından mahsup edilmediği için tazmin hükmedilen miktar yanlış olduğundan, bundan başka, talep edildiği ve duruşmalara katılınıldığı halde hüküm fıkrasında vekalet ücreti ödemesine ilişkin bir sarahat olmadığından da söz konusu hüküm hukuka aykırı olduğundan, mahkeme harç ve masrafları ile vekalet ücreti karşı tarafa yüklenecek şekilde bozma kararı verilmesi yüce heyetin takdirlerine saygıyla arz olunur. 07/05/2019”

Denilmektedir.

Sorumluların tamamının temyiz dilekçeleri ile ilgili olarak Başsavcılık mütalaası;

“… … Belediyesi 2017 yılı hesabının 7. Dairede yargılanması sonucu çıkarılan 145 sayılı ilamın 1’inci maddesinde yer alan tazmin hükmünü temyiz eden … ve diğer sorumlular adına Av. … ve Av. …’nın ilgi yazı ekindeki temyiz dilekçesi ve ekleri incelendi.

Temyiz dilekçesinde: Dava konusu harcamaların Harcırah Kanunu kapsamında yapılan bir harcama olmadığını Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi kapsamında yapılan bir harcama olduğunu ve harcamanın söz konusu yönergenin 3, 4 ve 10’uncu maddelerine uygun olduğunu, harcamanın Harcırah Kanunu kapsamında değerlendirilmesi halinde anılan kanunun 5’inci maddesinde sayılan harcırah unsurlarının Kamu Zararı olarak belirlenen miktardan mahsubundan sonra bakiyesinin Kamu Zararı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürerek tazmin kararının bozulması ile mahkeme harç ve masrafları ile vekalet ücreti karşı tarafa yükletilmesini istemektedir.

6245 sayılı Kanunun 3, 5 ve 19’uncu maddeleri kapsamında yurt içinde bir yere görevli gönderilen belediye personeline belediye bütçesinden yevmiye ve yol masrafı ödenebileceği belirtildiği halde sorgu konusu olayla ilgili böyle bir görevlendirmenin olmadığı ayrıca bu kapsamda harcama yapıldığına ilişkin Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun hiçbir belge düzenlenmediği dosyanın tetkikinden anlaşılmıştır. Bu durumda yapılan harcamalar için 6245 sayılı Kanuna göre harcırah hesaplanması mümkün değildir.

Diğer taraftan Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin ilgili maddelerinde uygun hangi harcamaların yapılacağı belirtilmiş olup sarf evrakı ekinde bulunan belgelere göre belediyenin yapmış olduğu harcamaların temsil amacıyla yapıldığını kanıtlayan belge veya yazı bulunmadığından harcamanın Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Yukarda belirtiğim nedenlerden dolayı kanuni düzenlemeye uygun olan daire kararının tasdikine hükmedilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Arz ederim.” Şeklindedir.

İşbu dosyayla duruşma talebinde bulunan sorumlular adına Av. … ve Av. … (duruşmaya ayrıca stajyer avukatlar … ile … de katılmıştır) ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun hükümlerine aykırı olarak harcırah ödemesi yapılması sonucunda … TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun hükümlerine aykırı olarak harcırah ödemesi yapılması neticesinde kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede;

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun;

“Tarifler” başlıklı 3’üncü maddesinde;

“Bu kanunda geçen;

 1. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını;
 2. Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç);…
 1. Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;

…İfade eder.” “Harcırahın unsurları” başlıklı 5’inci maddesinde;

“Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.”

“Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14’üncü maddesinde;

“Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

 1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;…” Hükümleri yer almaktadır.

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin “Yurtiçi geçici görev yolluğu” başlıklı 19’uncu maddesinde ise;

“Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgeler ödeme belgesine eklenir.

 1. a) Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,
 2. b) Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 19),
 3. c) Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura.” Düzenlemesi yer almaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları” başlıklı 61’inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise;

“Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

 1. a) Yetkililerin imzasını,
 2. b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
 3. c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
 4. d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

Kontrol etmekle yükümlüdür.

Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz.” Hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere, belediyeye ait bir görevin ifası amacıyla yurtiçinde bir yere gönderilen personele kendi belediye bütçelerinden yevmiye ve yol masrafı ödenir. Ancak ilam konusu ödemelerde, belediye personelince harcırah kapsamında değerlendirilmesi gereken harcamalarda, Harcırah Kanunu’nun yol ve yevmiye ödemeleri için belirlenen hükümlere uyulmamış, kanun ile belirlenen tutarların üzerinde ödemede bulunulmuştur. Ayrıca görevlendirme yazıları bulunmadığından, … Belediyesi adına kesilen faturalardan yemek masrafları ve konaklama giderlerinin kime ait olduğu ve gerçekleşme tarihleri tespit edilememektedir. Yine Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin yukarıda da değinilen 19’uncu maddesi uyarınca düzenlenmesi gereken hiçbir belge de düzenlenmeksizin ödemede bulunulmuştur.

Sorumluların İlama esas savunmalarında ve temyiz dilekçesinde, sorgu konusu yapılan harcamaların belediyenin temsili ile ilgili giderler olduğu ve Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine dayanılarak yapıldığı, harcamaların, sorguda belirtildiği üzere harcırah kanunu kapsamında değerlendirilse bile kamu zararı hesabının doğru olmadığı ifade edilmiş ise de, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin ilgili maddelerinde temsil ve ağırlama giderlerinin neler olabileceği tahdidi olarak belirlenmiştir. Söz konusu ödemelere ilişkin olarak düzenlenen belgelerde temsil ve ağırlama gideri olarak belirtilen durumları ihtiva edebilecek herhangi bir belge veya yazı bulunmamaktadır. Bununla birlikte kimin veya kimlerin yararlandığı belli olmayan ve görev ile ilişkilendirilmesi mümkün olmayan yemek ve konaklama bedellerinin Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir. Kaldı ki, söz konusu harcamalar belediye personelinin belediye sınırları dışındaki görevlendirilmeleri ile ilgili olup, bu anlamda da temsil ağırlama ile ilgisi bulunmamaktadır.

Öte yandan, temyiz dilekçesinde söz konusu harcamaların harcırah kanunu kapsamında değerlendirilse bile kamu zararı hesabının yanlış yapıldığından belirtilmektedir. Harcamalara ilişkin belgeler üzerinde yapılan incelemede, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin “Yurtiçi geçici görev yolluğu” başlıklı 19’uncu maddesi gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden görevlendirme yazısı veya harcama talimatının eklenmediği, sadece avans yazılarının bulunduğu, söz konusu avans yazılarında da genel bir ifade şeklinde “belediyeye ait işlerin takibi amacıyla şehir dışına gidileceğinden alınacak olan malzeme, oto yedek, akaryakıt, yiyecek ve konaklama bedelleri” ibaresinin yer aldığı, yapılan harcamaların tamamının ibraz edilen faturalar karşılığında yapıldığı, söz konusu faturaların belediye başkanlığı adına kesildiği ve kimin/kimlerin faydalandığının belli olmadığı, farklı farklı günleri ihtiva eden faturaların toplanarak hepsinin bir ödeme evrakı ile ödendiği ve herhangi bir harcırah beyannamesinin düzenlenmediği tespit edilmiştir. Söz konusu görevlendirmeler ile ilgili şehir dışında görev yapılmış olsa bile, bu görevler ile ilgili yevmiye ve konaklama giderlerinin hak edilebilmesi için ödeme emri belgesine harcırah beyannamesinin ve diğer belgelerin eklenmesi halinde mümkün olacağı açıktır.

Öte yandan, İlam hükmünde tazmin tutarının … TL olduğu ancak sorumlulara dağıtımında hata yapılarak … TL’sinin sorumlulara dağıtıldığı ancak … TL’sinin sorumlulara dağıtımının yapılmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak … TL kamu zararının tazminine ilişkin İlam hükmünün;

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun hükümlerine aykırı olarak harcırah ödemesi yapılması neticesinde oluşan … TL kamu zararının;

… TL’sinin … (Başkan Yardımcısı – Harcama Yetkilisi), … (Başkan Yardımcısı – Gerçekleştirme Görevlisi) ile Muhasebe Yetkilisi …’a (Mali Hizmetler Müdürü)

… TL’sinin … (Ulaşım Hizmetleri Md. V. – Harcama Yetkilisi) ile Muhasebe Yetkilisi …’a

… TL’sinin …, (Başkan Yardımcısı – Harcama Yetkilisi), … (Başkan Yardımcısı – Gerçekleştirme Görevlisi) ile Muhasebe Yetkilisi …’a,

… TL’sinin …, … (Sözleşmeli Teknisyen – Gerçekleştirme Görevlisi) ile …’a,

-… TL’sinin … ile …’a (Büro Personeli – Muhasebe Yetkilisi)

-… TL’sinin …, … ile …’a,

-… TL’sinin … ile …’a,

-… TL’sinin …, … ile …’e (Tekniker – Muhasebe Yetkilisi),

Müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine,

Şeklinde DÜZELTİLMEK SURETİYLE TASDİKİNE,

(… Daire Başkanı …, Üye …, Üye …, Üye …, Üye … ve Üye …’ın “Bozularak Dairesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir”, yönündeki aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı)

Oy çokluğu ile, Karar verildiği 19.02.2020 tarih ve 47216 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

KARŞI OY GEREKÇESİ/AZINLIK GÖRÜŞÜ

… Daire Başkanı …, Üye …, Üye …, Üye …, Üye … ve Üye …’ın karşı oy gerekçesi;

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere, belediyeye ait bir görevin ifası amacıyla yurtiçinde bir yere gönderilen personele kendi belediye bütçelerinden yevmiye ve yol masrafı ödenir. Ancak ilam konusu ödemelerde, belediye personelince harcırah kapsamında değerlendirilmesi gereken harcamalarda, Harcırah Kanunu’nun yol ve yevmiye ödemeleri için belirlenen hükümlere uyulmamış, kanun ile belirlenen tutarların üzerinde ödemede bulunulmuştur. Ayrıca görevlendirme yazıları bulunmadığından, … Belediyesi adına kesilen faturalardan yemek masrafları ve konaklama giderlerinin kime ait olduğu ve gerçekleşme tarihleri tespit edilememektedir. Yine Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin yukarıda da değinilen 19’uncu maddesi uyarınca düzenlenmesi gereken hiçbir belge de düzenlenmeksizin ödemede bulunulmuştur.

Sorumluların İlama esas savunmalarında ve temyiz dilekçesinde, tazmin kararı verilen harcamaların belediyenin temsili ile ilgili giderler olduğu ve Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine dayanılarak yapıldığı, harcamaların, İlamda belirtildiği üzere harcırah kanunu kapsamında değerlendirilse bile kamu zararı hesabının doğru olmadığı ifade edilmiştir.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin ilgili maddelerinde temsil ve ağırlama giderlerinin neler olabileceği tahdidi olarak belirlenmiştir. Söz konusu ödemelere ilişkin olarak düzenlenen belgelerde temsil ve ağırlama gideri olarak belirtilen durumları ihtiva edebilecek herhangi bir belge veya yazı bulunmamaktadır. Bununla birlikte kimin veya kimlerin yararlandığı belli olmayan ve görev ile ilişkilendirilmesi mümkün olmayan yemek ve konaklama bedellerinin Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir. Kaldı ki, söz konusu harcamalar belediye personelinin belediye sınırları dışındaki görevlendirilmeleri ile ilgili olup, bu anlamda da temsil ağırlama ile ilgisi bulunmamaktadır.

Öte yandan, harcamalara ilişkin belgeler üzerinde yapılan incelemede, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin “Yurtiçi geçici görev yolluğu” başlıklı 19’uncu maddesi gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden görevlendirme yazısı veya harcama talimatının eklenmediği, sadece avans yazılarının bulunduğu, söz konusu avans yazılarında da genel bir ifade şeklinde “belediyeye ait işlerin takibi amacıyla şehir dışına gidileceğinden alınacak olan malzeme, oto yedek, akaryakıt, yiyecek ve konaklama bedelleri” ibaresinin yer aldığı, yapılan harcamaların tamamının ibraz edilen faturalar karşılığında yapıldığı, söz konusu faturaların belediye başkanlığı adına kesildiği ve kimin/kimlerin faydalandığının belli olmadığı, farklı farklı günleri ihtiva eden faturaların toplanarak hepsinin bir ödeme evrakı ile ödendiği ve herhangi bir harcırah beyannamesinin düzenlenmediği tespit edilmiş ise de, sonuçta söz konusu görevlendirmeler ile ilgili şehir dışında görev yapıldığı ve bu görevler ile ilgili yevmiye ve konaklama giderlerinin hak edildiği ancak ödeme emri belgesine ekli belgelerden hak edilen gündelik ve konaklama giderinin hesaplanmasının mümkün olmadığı bu nedenle de söz konusu tutarların da kamu zararı kabul edilerek sorumlular adına tazmin hükmü verildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle de, söz konusu personelin görev tarihleri ile ilgili olarak belediyenin kayıtlarının araştırılması ve ilgili personelin beyanının da alınması suretiyle söz konusu kamu zararının daha sağlıklı hesaplanması gerekmektedir.

Öte yandan, İlam hükmünün tutarının … TL olduğu ancak sorumlulara dağıtımında hata yapılarak … TL’sinin sorumlulara dağıtıldığı ancak … TL’sinin sorumlulara dağıtımının yapılmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak; yukarıda yapılan açıklamalara göre, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun hükümlerine aykırı olarak harcırah ödemesi yapılması ile ilgili olarak kamu zararının hesabında ilgililerin hak etmiş oldukları gündelik ve konaklama giderlerinin dikkate alınması ve tazmin tutarının sorumlulara dağıtımının düzeltilmesi için 145 sayılı İlamın 1’inci maddesi ile … TL’nin tazminine ilişkin hükmün BOZULARAK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE karar verilmesi gerekir.

(Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı, Tutanak No: 47216, Tutanak Tarihi: 19.2.2020)

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir