Anasayfa / SAYIŞTAY KARARLARI / Daire Kararları / Yersiz Harcırah Ödenmesi Hakkında Sayıştay Daire Kararı

Yersiz Harcırah Ödenmesi Hakkında Sayıştay Daire Kararı

Yersiz harcırah ödenmesi:

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun hükümlerine aykırı olarak harcırah ödemesi yapılması neticesinde kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede;

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Tarifler” başlıklı 3 üncü maddesinde;

“Bu kanunda geçen;

 1. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını;
 2. Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç);

 1. Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;

…İfade eder.”

“Harcırahın unsurları” başlıklı 5 inci maddesinde;

“Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.”

“Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14 üncü maddesinde;

“Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

 1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

…”

Hükümleri yer almaktadır.

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin “Yurtiçi geçici görev yolluğu” başlıklı 19 uncu maddesinde;

“Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgeler ödeme belgesine eklenir.

 1. a) Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,

 

 1. b) Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 19),

 

 1. c) Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura.”

Hükmü yer almaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları” başlıklı 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise;

“Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

 1. a) Yetkililerin imzasını,

 

 1. b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,

 

 1. c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

 

 1. d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

Kontrol etmekle yükümlüdür.

Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz.” Hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere, belediyeye ait bir görevin ifası amacıyla yurtiçinde bir yere gönderilen personele kendi belediye bütçelerinden yevmiye ve yol masrafı ödenir. Ancak sorgu konusu ödemelerde, belediye personelince harcırah kapsamında değerlendirilmesi gereken harcamalarda, Harcırah Kanunu’nun yol ve yevmiye ödemeleri için belirlenen hükümlere uyulmamış, kanun ile belirlenen tutarların üzerinde ödemede bulunulmuştur. Ayrıca görevlendirme yazıları bulunmadığından, … Belediyesi adına kesilen faturalardan yemek masrafları ve konaklama giderlerinin kime ait olduğu ve gerçekleşme tarihleri tespit edilememektedir. Yine Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin yukarıda da değinilen 19 uncu maddesi uyarınca düzenlenmesi gereken hiçbir belge de düzenlenmeksizin ödemede bulunulmuştur.

Sorumlularca yapılan savunmalarda, sorgu konusu yapılan harcamaların belediyenin temsili ile ilgili giderler olduğu ve Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine dayanılarak yapıldığı, harcamaların, sorguda belirtildiği üzere harcırah kanunu kapsamında değerlendirilse bile kamu zararı hesabının doğru olmadığını ifade edilmiştir.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin ilgili maddelerinde temsil ve ağırlama giderlerinin neler olabileceği tahdidi olarak belirlenmiştir. Söz konusu ödemelere ilişkin olarak düzenlenen belgelerde temsil ve ağırlama gideri olarak belirtilen durumları ihtiva edebilecek herhangi bir belge veya yazı bulunmamaktadır. Bununla birlikte kimin veya kimlerin yararlandığı belli olmayan ve görev ile ilişkilendirilmesi mümkün olmayan yemek ve konaklama bedellerinin Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir.

Ayrıca savunmada söz konusu harcamaların harcırah kanunu kapsamında değerlendirilse bile kamu zararı hesabının yanlış yapıldığından bahsedilmiştir. Harcamalara ilişkin belgeler üzerinde yapılan incelemede, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin “Yurtiçi geçici görev yolluğu” başlıklı 19 uncu maddesi gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden görevlendirme yazısı veya harcama talimatının eklenmediği, sadece avans yazılarının bulunduğu, söz konusu avans yazılarında da genel bir ifade şeklinde “belediyeye ait işlerin takibi amacıyla şehir dışına gidileceğinden alınacak olan malzeme, oto yedek, akaryakıt, yiyecek ve konaklama bedelleri” ibaresinin yer aldığı, yapılan harcamaların tamamının ibraz edilen faturalar karşılığında yapıldığı, söz konusu faturaların belediye başkanlığı adına kesildiği ve kimin/kimlerin faydalandığının belli olmadığı, farklı farklı günleri ihtiva eden faturaların toplanarak hepsinin bir ödeme evrakı ile ödendiği ve herhangi bir harcırah beyannamesinin düzenlenmediği tespit edilmiştir. Bu nedenlerle harcamalar için harcırah hesaplaması olanağı bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun hükümlerine aykırı olarak harcırah ödemesi yapılması neticesinde oluşan … TL kamu zararının sorumlularına ödettirilmesine oy birliğiyle karar verildi. (Sayıştay 7. Daire Kararı, İlam No:145 , Tutanak Tarihi: 26.2.2019)

Bkz. Temyizi için Harcırah Mevzuatı ile İlgili Temyiz Kurulu KararıSAYIŞTAY KARARLARITemyiz Kurulu Kararları

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir