Anasayfa / Genel / Tahsisli Taşınmazların  Muhasebesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Tahsisli Taşınmazların  Muhasebesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Tahsisli  Kullanılan  ve  Tahsis  Edilen  Taşınmazların  Varlık Hesaplarında İzlenmemesi

TESPİT:

Belediyenin  mülkiyetinde  bulunan  taşınmazlardan  diğer  kurum  ve  kuruluşlara  tahsis edilenler  ile  kamu idarelerince Belediyeye  tahsisli  olarak  kullandırılan  taşınmazların  ilgili varlık hesaplarında  izlenmediği  görülmüştür.

MEVZUAT:

5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun  75’inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (d)  bendinde, belediyelerin  kendilerine  ait  taşınmazları,  asli  görev  ve  hizmetlerinde  kullanılmak  üzere  bedelli veya  bedelsiz  olarak  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına  devredebileceği  veya  süresi  25  yılı geçmemek  üzere  tahsis  edebileceği  belirtilmiştir.

Diğer  taraftan  kamu  kurum ve  kuruluşları tarafından  görev  alanına  giren  işlerde  kullanılmak  üzere  belediyelere  de  taşınmaz  tahsisi yapılabilir.  Bu  doğrultuda  tahsis  edilen  veya  tahsisli  kullanılan  taşınmazların  mali  tablolarda görünmesini  teminen  gerekli  muhasebe  kayıtlarının  yapılması  gerekmektedir.

10.10.2006  tarih  ve  26315  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Kamu İdarelerine  Ait  Taşınmazların  Tahsis  ve  Devri  Hakkında  Yönetmelik’in  “ Tahsisli  taşınmaza ilişkin giderler”  başlıklı  7’nci maddesinin;

“(1)  Tahsisli  taşınmazlarla  ilgili  olarak  harcamalara  katılma  payı  da  dâhil  olmak  üzere her  türlü  malî  yükümlülükler  ve  diğer  giderler,  tahsis  yapılan  kamu  idaresi  tarafından  ödenir.” hükmüne göre  de  tahsisli  taşınmazlar  ile  ilgili  her  türden  giderin  tahsis  yapılan  kurum  tarafından karşılanması,  dolayısıyla  da  muhasebe  kayıtlarının,  tesis  edilen  bu  işlemlere  göre gerçekleştirilmesi  gerekmektedir.  Bu  haliyle  de  tahsisli  taşınmazların  tahsis  bilgisinin muhasebe  kayıtlarında  ilgili  yardımcı  hesaplarda  belli  edilmesi,  idarenin  tahsise  konu taşınmazları üzerindeki malî  yükümlülükleri açısından anlam kazanmaktadır.

SONUÇ:

Yukarıda  yer  verilen  mevzuat  hükümleri  birlikte  değerlendirildiğinde;  taşınmazların yönetimi  ve  kontrolü  için,  idarelerce  tahsis  edilen  ve  tahsisli  kullanılan  taşınmazlarla  ilgili  farklı bir  kayıt  düzeninin  bulunduğu  ve  bu  şekilde  kullanılan  taşınmazlarla  ilgili yapılacak kayıtların da  buna  uygun  olarak  tutulmasının  gerektiği  değerlendirilmektedir.  Belediye,  genel  kabul görmüş  muhasebe  ilkelerinden  biri  olan  tam  açıklama  kavramı  uyarınca  varlıklarının  gerçek durumunun mali tablolarda  yer almasını  sağlamalıdır.

Yapılan  incelemede,  belediye  tarafından  diğer  kurumlardan  tahsisli  olarak  alınan  ve belediyenin  kullanımında  bulunan  rayiç  değeri  ……….TL  olan …..  adet  taşınmaz  ile, mülkiyeti  Belediyeye  ait  olup  çeşitli  kamu  kurum  ve  kuruluşuna  tahsis  edilen  rayiç  değeri ……………TL  olan  ….  adet  taşınmazın  muhasebe  kayıtlarında  izlenmediği  tespit edilmiştir.  Bu  durum,  Belediyenin  2020  yılı  Bilançosunda,  söz  konusu  taşınmaz  hesapları  (02 ve 03  alt  kodlarında)  ve  257  Birikmiş  Amortismanlar  Hesabı  ile  500.11/12/13  Net  Değer itibariyle doğru ve  güvenilir bilgi sunmamasına  neden olmaktadır.

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir