Anasayfa / SAYIŞTAY ELEŞTİRİLERİ / Belediye ve Bütçe Mevzuatı ile İlgili Sayıştay Bulgusu / Tahsilat/Tahakkuk  Oranları Hakkında Sayıştay Bulgusu

Tahsilat/Tahakkuk  Oranları Hakkında Sayıştay Bulgusu

Gelir  Kalemlerinde  Tahsilat/Tahakkuk  Oranlarının  Düşük  Olması

TESPİT:

Belediyenin  tahakkuku  yapılan  gelir  kalemlerinde  tahsilat  oranlarının  düşük  olduğu görülmüştür.

MEVZUAT:

5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun,  belediye  başkanının  görev  ve  yetkileri başlıklı  38’inci maddesi;  Belediye  Başkanına,  belediye  teşkilâtının  en  üst  amiri  olarak  belediye  teşkilâtını  sevk ve  idare  etmek,  belediyenin  hak  ve  menfaatlerini  korumak,  belediyenin  gelir  ve  alacaklarını takip  ve  tahsil  etmek  gibi  görevler  vermiş  ve  bu  hususlarda  belediye  başkanına  sorumluluk yüklemiştir.

5018  sayılı  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu’nun;  “Mali  hizmetler  birimi” başlıklı  60’ıncı  maddesi  ile  ilgili  mevzuatı  çerçevesinde  idare  gelirlerini  tahakkuk  ettirmek, gelir  ve  alacaklarının  takip  v e  tahsil  işlemlerini  yürütmek  görevi,  Mali  Hizmetler  Birimine verilmiş;  “Muhasebe  hizmeti  ve  muhasebe  yetkilisinin yetki  ve  sorumlulukları”  başlıklı  61’inci maddesinde,  gelirlerin  ve  alacakların  tahsili,  giderlerin  hak  sahiplerine  ödenmesi,  para  ve parayla ifade  edilebilen  değerler  ile  emanetlerin  alınması,  saklanması,  ilgililere  verilmesi, gönderilmesi  ve  diğer  tüm  malî  işlemlerin  kayıtlarının  yapılması  ve  raporlanması  işlemlerini muhasebe  yetkilisinin  yürüteceği,  muhasebe  yetkilisinin,  bu  hizmetlerin  yapılmasından  ve muhasebe  kayıtlarının  usulüne  uygun,  saydam  ve  erişilebilir  şekilde  tutulmasından  sorumlu tutulacağı,  aynı  Kanun’un  38’inci  maddesinde  de  kamu  gelirlerinin  tarh,  tahakkuk,  tahsiliyle yetkili  ve  görevli  olanların,  ilgili  kanunlarda  öngörülen  tarh,  tahakkuk  ve  tahsil  işlemlerinin zamanında  ve  eksiksiz  olarak  yapılmasından sorumlu oldukları, belirtilmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda  yer  alan  Kanun  hükümleri  birlikte  değerlendirildiğinde,  üst  yönetici  ve muhasebe  yetkilisine  gelirlerin  toplanması  konusunda  bir  takım  sorumluluklar  yüklenmiş olmasına  rağmen,  belediyenin  önceki  yıldan  devir,  cari  yıl  tahakkuk  ve  tahsilat  oranları incelendiğinde,  bazı gelir  kalemlerinin  net  tahsilatının  düşük  bir  oranda gerçekleştiği tespit  edilmiştir.

Sonuç  olarak  gelirlerin toplanması sorumluluğu kapsamında  tahsilat/  tahakkuk oranları düşük  seviyede  kalan  gelir  kalemleri  için belediye  tarafından  takip  ve  tahsil  işlemlerinin mevzuata uygun şekilde  yapılması  gerekmektedir.

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir