Anasayfa / Etiket Arşivi: denetim

Etiket Arşivi: denetim

Yazılımlar Hakkında Sayıştay Bulgusu

Kurumun İç İmkânları ile Ürettiği Yazılımların Varlık Hesaplarında Takip Edilmemesi TESPİT: Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kendi kaynakları ile ürettiği yazılımlara ilişkin giderler 260-Haklar Hesabına kaydedilmemiştir. MEVZUAT: Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Kayıt zamanı, kamu gelir ve giderleri ile bütçe gelir ve giderlerinin yılı” başlıklı 16’ncı maddesinde; “ (1) Bir ekonomik değer; …

Devamını Oku »

Tahsilat/Tahakkuk  Oranları Hakkında Sayıştay Bulgusu

Gelir  Kalemlerinde  Tahsilat/Tahakkuk  Oranlarının  Düşük  Olması TESPİT: Belediyenin  tahakkuku  yapılan  gelir  kalemlerinde  tahsilat  oranlarının  düşük  olduğu görülmüştür. MEVZUAT: 5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun,  belediye  başkanının  görev  ve  yetkileri başlıklı  38’inci maddesi;  Belediye  Başkanına,  belediye  teşkilâtının  en  üst  amiri  olarak  belediye  teşkilâtını  sevk ve  idare  etmek,  belediyenin  hak  ve  menfaatlerini  korumak,  belediyenin  …

Devamını Oku »

Borçlanma  Sınırının  Aşılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Borçlanma  Sınırının  Aşılması TESPİT: Belediyenin  borç  stokunun,  5393  sayılı  Belediye  Kanunu  hükümleri sınırın üzerinde  olduğu  görülmüştür. MEVZUAT: 5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun  “Borçlanma”  başlıklı  68’inci  maddesinin  1’inci fıkrasında; “d)  Belediye  ve  bağlı  kuruluşları  ile  bunların  sermayesinin  yüzde  ellisinden  fazlasına sahip  oldukları  şirketlerin,  faiz  dâhil  iç  ve  dış  borç  stok  tutarı,  en  …

Devamını Oku »

Maktu Eğlence Vergi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Maktu Alınan Eğlence Vergisinde Mevzuatta Belirtilen Usul ve Esaslara Uyulmaması TESPİT: Kurum gelir hesapları ve tarife cetvellerinde yapılan incelemeler neticesinde; biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden maktu olarak alınan eğlence vergi sinin mevzuatta öngörülen tutarın üzerinde belirlendiği, söz konusu husus 2019 yılı Sayıştay Raporunda konu edilmesine rağmen 2020 yılında herhangi …

Devamını Oku »

Tahsisli Taşınmazların  Muhasebesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Tahsisli  Kullanılan  ve  Tahsis  Edilen  Taşınmazların  Varlık Hesaplarında İzlenmemesi TESPİT: Belediyenin  mülkiyetinde  bulunan  taşınmazlardan  diğer  kurum  ve  kuruluşlara  tahsis edilenler  ile  kamu idarelerince Belediyeye  tahsisli  olarak  kullandırılan  taşınmazların  ilgili varlık hesaplarında  izlenmediği  görülmüştür. MEVZUAT: 5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun  75’inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (d)  bendinde, belediyelerin  kendilerine  ait  taşınmazları,  asli  görev  …

Devamını Oku »

Hurdaların Muhasebesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Hurdaya  Ayrılan  Taşınırların  İlgili  Muhasebe  Hesaplarında İzlenmemesi   TESPİT: Belediyenin  …..  yılı  içinde  kullanım  ömrünü  tamamlamış  taşınırları  için,  294-Elden Çıkarılacak  Stoklar  ve  Maddi  Duran  Varlıklar  Hesabı  ile  299-  Birikmiş  Amortismanlar Hesabının  kullanılmadığı,  hurdaya  ayrılan  varlıkların  doğrudan  ilgili  hesaptan  çıkışının yapıldığı  görülmüştür. MEVZUAT: Mahalli  İdareler  Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmeliği’nin  224’üncü  maddesinde  …

Devamını Oku »

Yap İşlet Devret Kiralamaları Hakkında Sayıştay Bulgusu

Sözleşmeye Aykırı Olarak Yap İşlet Devret Süresinden Daha Uzun Alt Kiralamaların Yapılması TESPİT: Kurum hesap ve işlemlerinde yapılan incelemelerde, yap işlet devret modeli ile yaptırılan şehirlerarası otogar işletmesi sözleşmesinde yatırımcının kiracılarla yapılacağı alt kira sözleşmelerinin hiçbir şekilde sözleşme süresini aşamayacağı belirtilmesine rağmen, yatırımcı tarafından bu süreleri aşacak şekilde alt kiracılık …

Devamını Oku »

Şehirlerarası Otobüs Terminali Hakkında Sayıştay Bulgusu

………Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Ruhsata Aykırı Yapılar Olması TESPİT VE MEVZUAT: Kurum işlemlerinde yapılan incelemelerde, yap işlet devret modeli ile finanse edilerek yaptırılan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ruhsata aykırı yapıların olduğu, bu yapıların işletici firma tarafından kiraya verilerek ilave gelir kalemleri yaratıldığı ve sözleşmede yalnızca otobüs girişlerinden hasılat öngörüldüğü için Büyükşehir …

Devamını Oku »

Taşınmazların İşgaliye ile Kullandırılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Taşınmazların İşgaliye ile Kullandırılması TESPİT: Belediyeye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yapılmaksızın “işgaliye sözleşmesi” ile kullandırıldığı görülmüştür. MEVZUAT: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18’inci maddesinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç …

Devamını Oku »

Taşınmazın İhalesiz Tahsis Edilmesi Hakkında Sayıştay Raporu

Büyükşehir Belediyesine ait iki Taşınmazın …… AŞ’ye İhalesiz Tahsis Edilmesi ve Üzerine Şirket Tarafından Sanayi Tesisi İnşa Edilmesi TESPİT: Yapılan incelemelerde Büyükşehir Belediyesi iki taşınmazının mevzuata aykırı olarak ….. A.Ş’ye tahsis edildiği ve bu taşınmaz üzerinde ilgili şirket tarafından sanayi tesisi kurulduğu tespit edilmiştir. …. A.Ş’nin ….. İlçesi ….. Mahalli …

Devamını Oku »