Anasayfa / Etiket Arşivi: bulgu

Etiket Arşivi: bulgu

Taşınmazların  Muhasebe  Kayıtları Hakkında Sayıştay Bulgusu

İdare Tarafından  Tahsis  Edilen  Taşınmazların  Muhasebe  Kayıtlarının Yapılmaması TESPİT: X  Büyükşehir  Belediyesinde 2020  yılı  kapsamında  yapılan  incelemeler neticesinde,  İdarenin  mülkiyetinde    olan  taşınmazlardan  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına tahsis edilenlerin “500 Net Değer  Hesabında”  takip edilmediği tespit  edilmiştir. MEVZUAT: Mahalli  İdareler  Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmeliği’nin  187’nci  maddesinde,  kamu idaresinin  mülkiyetinde  olan  …

Devamını Oku »

Belediye Taşınmaz Envanteri Hakkında Sayıştay Bulgusu

X Su ve Kanalizasyon İdaresinin Görev ve Yetki Alanında Yer Alan Taşınmazların XBB Envanterinde Yer Alması TESPİT: İdarenin taşınmaz envanteri ve muhasebe kayıtlarında, Su ve Kanalizasyon İdaresinin görev ve yetki alanında bulunan su isale hatları, drenaj kanalları, kanallar, su arıtma tesisleri ve bunlara benzer taşınmazlar ile bu taşınmazlara ait amortisman …

Devamını Oku »

Tahsilat/Tahakkuk Oranı Hakkında Sayıştay Bulgusu

Ecrimisil ve Kira Gelirlerine ait Tahsilat/Tahakkuk Oranının Düşük Olması TESPİT: İdarenin tahakkuku yapılan kira gelirleri ile ecrimisil gelirlerinin tahsilat oranları düşük düzeyde kalmıştır. MEVZUAT: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38’inci maddesine göre; belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak ve belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil …

Devamını Oku »

Temel İhale Usullerine Uyulmaması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Mal Alımı ve Yapım İşlerinin Bir Kısmında Temel İhale Usulleri Yerine Pazarlık Usulünün Uygulanması ve Rekabet İlkesi Hususunda Yeterli Özenin Gösterilmemesi Hakkında Sayıştay Bulgusu TESPİT: Kurum ihale dosyalarının incelenmesi sonucunda; bazı işlerin 4734 sayılı Kanun’da belirtilen temel ihale usulleri yerine istisnai olarak yetki verilen pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği, yapılan pazarlık …

Devamını Oku »

İlan ve Reklam Yerlerinin Kiraya Verilmesi İhaleleri Hakkında Sayıştay Bulgusu

İlan ve Reklam Yerlerinin Kiraya Verilmesi İhalelerinde İlgili Firmalar Tarafından Sözleşme Hükümlerine Uyulmaması TESPİT VE MEVZUAT: Kurum gelir hesaplarının incelenmesi sonucunda; meydan, bulvar, cadde ve otobüs duraklarında yer alan bazı alanlar ile belediye otobüslerinin ilan, reklam ve benzeri amaçlarla kiraya verildiği, ihaleyi kazanan şirketler tarafından sözleşme hükümlerine aykırı davranılmasına rağmen …

Devamını Oku »

Kısmi Zamanlı Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhaleler Hakkında Sayıştay Bulgusu

Kısmi Zamanlı Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhalelerde Personelin Tam Zamanlı Çalıştırılması TESPİT: Yapılan incelemelerde “X Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanları Dahilinde Bulunan Ağaçlandırma Alanlarının Bakın ve Islahı Bakım Hizmet Alımı, Sosyal Yaş am Kampüsü Alanı ve X.B.B Bakım ve Onarım Hizmet Alımı işlerinde idare tarafından kısmi zamanlı personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale …

Devamını Oku »

İşçilerin Yıllık İzinleri Hakkında Sayıştay Bulgusu

İşçilerin Yıllık İzinlerin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması TESPİT: Yapılan incelemelerde yıllık izinlerinin mevzuata uygun şekilde kullandırılmadığı ve birikmiş yıllık izne sahip işçiler olduğu görülmüştür. MEVZUAT: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53’üncü maddesinde işçilere yıllık izin verileceği ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği, 56’ncı maddesinde yılık iznin 53’üncü maddede gösterilen süreler içinde …

Devamını Oku »

İdarenin Çalışanlar Üzerinde İş Yükü Tesisi Hakkında Sayıştay Bulgusu

İdarenin Yapım İşlerinde Kontrol Görevlisi Olarak Çalışan Personelin Aynı Anda İşin Başında Bulunamayacak Şekilde İş Yükü Tesis Edilmesi TESPİT: Yapılan incelemelerde, idarenin yapım işlerinde kontrol görevlisi olarak çalışan personelin aynı anda işin başında bulunamayacak şekilde iş yükü tesis edildiği görülmüştür. MEVZUAT: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Yapı Denetim Görevlilerinin …

Devamını Oku »

Sosyal Denge Sözleşmesi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Sosyal Denge Sözleşmesine Mevzuatında Belirtilenin Dışındaki Konularla İlgili Hükümlerin Konulması TESPİT: İdare ile x sendikası arasında akdedilen sosyal denge sözleşmelerinde, sosyal ve kültürel destekler ile belediyenin çeşitli imkânlarından yararlanma gibi konularda düzenlemeler yapılmıştır. MEVZUAT: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32’nci maddesine göre; 27.6.1989 tarihli ve 375 …

Devamını Oku »

Öğretmenlerin Spor Tesislerinde Çalıştırılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Bazı Öğretmenlerin Spor Tesislerinin İşletilmesi İşi Hizmet Alımı İhalesi Kapsamında İdarenin Spor Tesislerinde Çalıştırılması TESPİT: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak devlet okullarında öğretmenlik yapan personel, ders dışı zamanlarda, hizmet alımı ihalesi kapsamında spor tesislerinde eğit men olarak çalıştırılmış ve …

Devamını Oku »