Anasayfa / Genel / Sürekli Görev Yolluğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Sürekli Görev Yolluğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı


Konu: Naklen ataması yapılan kişiye mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödenmesi.

… Sayılı İlamın 11’inci maddesiyle; … Büyükşehir Belediyesinden … Büyükşehir Belediyesine naklen ataması yapılan …’a mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödenmesi yapılması sonucunda … TL’nin sorumlulardan müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir.

Harcama Yetkilisi sıfatıyla temyiz talebinde bulunan …’in temyiz dilekçesinde;

“Başkanlığınız 5. Dairenin İlam No: …, İlam Tarihi: …, Karar No: …, Karar Tarihi: … olan İlamında;

… Büyükşehir Belediyesinin 01.01.2016-31.12.2016 dönemi hesaplarının Denetçi … tarafından denetlenmesi neticesinde düzenlenmiş olan rapora istinaden Sayıştay 5. Dairede yapılan yargılama sonucunda;

“… Büyükşehir Belediyesinden … Büyükşehir Belediyesine naklen ataması yapılan …’a yapılan Harcırah ödemesiyle ilgili olarak; …’a mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödemesi sonucunda oluşan … TL kamu zararının, Harcama Yetkilisi (İç Denetim Birim Başkanı) … ile Gerçekleştirme Görevlisi (İç Denetçi) …’na müştereken ve müteselsilen 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle ödettirilmesine, anılan Kanunun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verilerek… işbu ilam düzenlendi.”

Hükümleri yer almaktadır.

… Büyükşehir Belediyesinden … Büyükşehir Belediyesine naklen ataması yapılan …’a yapılan Harcırah ödemesiyle ilgili iş ve işlemlerde mevzuata aykırı bir işlem tesis edilmemiştir. Ödemesi gerçekleştirilen sürekli görev yolluğuna ilişkin olarak ortada gerçekleşmiş tüm şartlarıyla oluşmuş bir naklen atama ve bu atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ödeme emri belgesi ve ekinde mevcuttur. Kaldı ki ödemeye ilişkin olarak ödeme emri belgesi tüm mali süreçlerden geçerek ödeme yapılmış olup herhangi bir aşamada (mali hizmetler, muhasebe vb.) bir itiraz söz konusu olmamıştır. Bu konuda teamüller her iki kurumdan da ödeme yapılabileceği hususundadır. Çünkü sürekli görev yolluğunun kimin vereceği hususunda harcırah kanununda tam bir açıklama yapılmamıştır.

Ancak, 6245 sayılı Kanunun 59. maddesine göre; “Harcırah, memur ve Hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir.” Hükmü gereğince Kurumlar, ayrılan personelin acil ihtiyaçlarının giderilmesi adına ayrılıştan önce ödeme yapabilmektedir. Bu konuda Maliye Bakanlığı dâhil örnek uygulamalar mevcut olup naklen atamaya tabi tutulan memurun ihtiyacı düşünülerek bu yönde bir işlem tesis edilmiştir.

Yapılan işlemde hukuka aykırılık da yoktur. 6245 sayılı Harcırah Kanununda kurumlar arası nakil suretiyle bir başka yere atanan memurların harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda, herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. ANCAK, HARCIRAHIN PEŞİN VERİLMESİNE HÜKMETMİŞTİR. Harcırahın peşin olarak verilmesi için ayrıldığı kurum tarafından verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda hukuka aykırı bir işlem söz konusu değildir.

6245 sayılı Kanunda, harcırahın hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödeneceği belirtilmiştir. Kanunda ayrıca, memurun gidişinde ve ailesinin nakli sırasında harcırahın peşin olarak verileceği; harcırah miktarının önceden tam olarak tespit edilemediği hallerde yetecek miktarda paranın avans olarak verileceği; harcırah (kesin tutar veya avans olarak) almalarına rağmen çeşitli nedenlerle yeni görev yerlerine 15 gün içinde hareket etmeyenlerin aldıkları parayı derhal iade edecekleri hüküm altına alınmıştır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 59’uncu maddesinde; “Değişik birinci fıkra: 16/6/1983-2851/8. mad.) HARCIRAH, MEMUR VE HİZMETLİNİN GİDİŞİNDE VE AİLENİN NAKLİ SIRASINDA PEŞİN OLARAK VERİLİR. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler (…) (1) aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar.”

Hükmü yer almaktadır.

Kanunda belirtildiği üzere harcırahın peşin olarak ödenmesi esastır. Kaldı ki harcırah unsurlarında bir problem olsa dahi bu kez memura harcırahla ilişkili olmak üzere avans verileceği hüküm altına alınmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere, harcırahla ilgili olarak, memura yapacağı harcamalara esas olmak üzere önceden ödeme yapılması gerekmekte, gerekirse avans verilmesi hüküm altına alınmaktadır. Yine, memurun 15 günlük mehil müddeti içerisinde yeni atandığı kurumda yeni görevine hemen başlayamayacağını da (taşınma ve diğer işlemlerin ifası gerektiğinden) dikkate aldığımızda peşin olarak yapılacak harcırah bedelinin ancak ayrılmadan önceki kurumdan alınabileceği aşikârdır.

Ayrıca, Harcırah Kanununun 59’uncu maddesinde, yer alan harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir ibaresi dikkate alındığında bu hükmün sürekli görev yolluğuna atıf yaptığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu işlemde naklen tayin edilen memurun harcırah kanunu uyarınca sürekli görev yolluğunun hukuki tüm gerekleri yerine getirilerek verilmiş olmasının, bulunduğu ya da atandığı kurumdan ödenmesinde kamuyu bir bütün olarak düşündüğümüzde herhangi bir şekilde kamu zararına neden olunmadığı anlaşılacaktır. Hukuki işlemlerde kasıt unsuru yani eylemi gerçekleştiren iradenin ne yönde olduğu da unutulmamalıdır. Bu işlemde herhangi bir şekilde kamu, zarara uğratılmak istenilmemiştir. Yapılan işlemle kamu zarara uğratılmamış olup kamu personeline Harcırah Kanununun 59’uncu maddesi uyarınca peşin ödeme yapılarak memura faydalı olunması kastı ile hareket edilmiştir.

Ayrıca, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 57’nci maddesinde; “Harcırah hizmetin TAALLÛK ETTİĞİ KURUM bütçesinden ödenir. 52’nci madde hükmü mahfuz kalmak şartıyla, ceza davalarında mezkûr maddede yazılı yol masrafı ve tazminatların, işin ifasından evvel makbuz mukabilinde vezneye yatırılmasına imkan bulunmayan hallerde, bunlar, bilahare mahkûm olan veya haksız çıkan taraftan tahsil olunmak üzere, evvel emirde Adalet Vekaleti Bütçesinden ödenir. (1631 sayılı Askeri Muhakeme Usul Kanununun 281 inci maddesinin (A) fıkrası hükmü mahfuzdur.)

Bir dava ve ihtilafın tetkiki sırasında, gerek alakalılardan birinin talebi ile olsun gerekse kurumun göstereceği lüzuma müstenit bulunsun, tahkik, tetkik, keşif, tebliğ gibi bir muamele için belediye hudutları iç ve dışında bir mahalle gönderilen 52’nci maddede yazılı olanlardan gayrı Adalet memurları ile diğer kimselere verilecek harcırah, bilahare haksız çıkan taraftan istirdat olunmak üzere evvel emirde alakalılardan talepte bulunan veya bunu ödemeye razı olandan alınır.”

Denilmektedir.

Harcırah Kanununun 57’nci maddesi içeriğine dikkat edildiğinde bu maddenin geçici görev yolluklarını ve kamu görevlisinin başka bir kurumun hizmetinde görevlendirmelerini vb. kapsadığı anlaşılacaktır. Örneğin mera komisyonunda farklı kurumlardan görevli olarak bulunan kamu görevlilerinin harcırahlarının kadrolarının bulunduğu kurumlardan değil, mera komisyonları için ayrılan “Mera Hizmetlerine Dair Özel Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ödenmektedir. Bu konuda bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ancak, bu durum geçici görev yolluklarını kapsamakta olup sürekli görev yolluklarını kapsamamaktadır.

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde taalluk etmek: “ilgili bulunmak, ilgili olmak, ilgilendirmek, ilişkin olmak” olarak tanımlanmıştır. Bahse konu tanımdan anlaşılacağı üzere burada sürekli görev yolluğunun hangi kurumdan ödeneceği hususunda tam bir açıklık bulunmayıp, hizmetin taalluk ettiği, hizmetle ilgili olmak gibi kesinlik içermeyen ifade yer almaktadır. Bu ifadeden burada söz konusu edilen harcırahın geçici görev yolluğu olabileceği hususudur. Sürekli görev yolluğunda “hizmetin taallûk ettiği” ibaresinin tam karşılığı (ortada bir nakil işlemi-atama işlemi mevcut olup) bulunmamaktadır.

Yine, naklen yapılan memur atamalarında memurun ayrıldığı kurum tarafından düzenlenen “Personel Nakil Bildirimi” belgesinde kurumdan ayrılan personelin “Şahsi ve Aile Yolluğunu Alıp Almadığı, Almışsa Tutarı” sütunu bulunduğunu dikkate aldığımızda nakil olan personelin sürekli görev yolluğunu almış olabileceği, almış olması halinde ne kadar almışsa bu tutara ilişkin bilginin burada yer alması gerekmektedir. Personel nakil bildiriminde bu yönde bir bilginin yer alması nakil olan personelin sürekli görev yolluğunu ayrılacağı kurumdan da alabileceği, almışsa bu tutarın yazılması gerektiği anlaşılmaktadır. Harcırah kanununda nakil olan personelin hiçbir şekilde sürekli görev yolluğunu alamayacağına dair bir hüküm olmuş olsaydı personel nakil bildiriminde “Şahsi ve Aile Yolluğunu Alıp Almadığı, Almışsa Tutarı” şeklinde bir ibarenin bulunmaması gerekecekti.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi başlıklı 62. maddesinde;

“(Değişik:12/2/1982-2595/4. mad.) YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE YAPILAN ATAMALARDA MEMURLARA ATAMA EMİRLERİ TEBLİĞ EDİLİNCE YOLLUKLARI, ÖDEME EMRİ ARANMAKSIZIN, SAYMANLIKLARCA DERHAL ÖDENİR. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Bu maddede geçen “yer” deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.”

Denilmektedir.

Konuyla ilgili olarak hem Harcırah Kanununun 59’uncu maddesi hem de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62’nci maddesi birlikte değerlendirildiğinde; sürekli görev yollukların ödemesinde, ödeme emri aranmaksızın (ödeneğine bakılmaksızın) derhal ve peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Danıştay Başkanlığı tarafından değişik zamanlarda Harcırahın Ödenme Zamanı ile ilgili olarak verilen kararlarda:

6245 sayılı Kanunun 59’uncu maddesine göre; harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilmesi gerekir. Yine 657 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin 2595 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişik 3’üncü paragrafında da, yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, memurlara, yolluklarının, atama emirleri tebliğ edilince ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödeneceği hükme bağlanmıştır (Danıştay Üçüncü Dairesinin, E.1971/411, K. 1971/422, K.T. 30.06.1971 kararı-Yolluk, ödeme emri verilmeksizin yer değiştirme emrinin tebliğinin bahis konusu olamayacağına hükmetmiştir).

Şu halde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. maddesinde açıkça ifade edildiği gibi, memurların yolluklarının atama emri ile birlikte ödenmesi zorunlu olup, bu zorunluluğa uyulmadan yapılan atama tebligatının usulüne uygun kabulü mümkün değildir. Nitekim Danıştay’a göre; yolluksuz olarak yapılan naklen atama tebligatının hukuken geçerli usullerle yapıldığını kabul mümkün olmadığından, davacının yeni görev yerine gitmesi mümkün değildir ve izinsiz ve özürsüz olarak görevin terki hali de söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla; yolluk verilmeden atama emri tebliğ edilen davacı yeni görev yerine süresinde başlamadığı gerekçesiyle 657 sayılı kanunun 63’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca görevinden çekilmiş sayılamaz. (Danıştay Beşinci Dairesi, E.1986/1023, K.1988/2122, K.T. 22.09.1988 D.D., SAYI 74-75; Beşinci Daire, E.1981/2175, K.1986/1, K.T. 13.01.1986 Danıştay Bilgi Bankası Karar Erişim Sistemi-www.danistay.gov.tr/kerisim)

Ancak Danıştay; yolluğunu almaktan imtina eden ve süresinde yeni görev yerinde göreve başlamayan davacının görevden çekilmiş sayılacağına hükmetmiştir (Danıştay Beşinci Dairesi, E.1980/11012, K.1984/4605, K.T. 20.12.1984 (Danıştay Bilgi Bankası Karar Erişim Sistemi- www.danistay.gov.tr/kerisim).

Yukarıda yer alan Danıştay kararlarından da anlaşılacağı üzere; sürekli görev yolluğunun, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında PEŞİN olarak verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Yargılama Heyeti Başkanı Sayın … ile üye Sayın … tarafından savunulan görüşte: “6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırahın Sureti Tediye ve Mahsubu” başlıklı 58’inci maddesinde, “HARCIRAH, MEMUR VE HİZMETLİNİN GİDİŞİNDE VE AİLENİN NAKLİ SIRASINDA PEŞİN OLARAK VERİLİR” hükmü yer almaktadır. Memurun naklen atanması karşısında yeni görev yerine gidişi sırasında belediye bütçesinden harcırah ödenmesi, söz konusu madde hükmü gereğince mevzuata uygun olduğundan, raporda iddia olunan kamu zararı hakkında ilişilecek husus bulunmadığına karar verilmesi gerekir”.

Denilmiştir.

Yargılama Heyeti Başkanı Sayın … ile üye Sayın … tarafından da ifade edildiği üzere sürekli görev yolluğunun Harcırah Kanunu uyarınca peşin ödenmesi gerekmektedir. Bu hususta herhangi bir yanlışlık olmuş olsaydı sayın Başkan … ile Üye Sayın … de bu konuda karşı oy kullanmak durumunda kalmayacaklardı.

Sürekli görev yolluğu, yurt içinde veya yurt dışında sürekli bir göreve naklen atananlara eski görev mahallinden yeni görev yerlerine gitmelerine ve aynı zamanda kendilerine ve ailelerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ilişkin giderlere karşılık Harcırah Kanununun 59’uncu maddesi uyarınca PEŞÎN olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62’nci maddesi kapsamında ödeme emri aranmaksızın DERHAL verilmektedir. Bu anlamda memurun yapacağı harcamalar için harcırahın, memura bulunduğu kurumdan ayrılmadan ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen nedenlerle söz konusu 5 Daire Kararının 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu 54’üncü ve 55’inci maddeleri gereğince ilgili kanunlara; 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aykırılık nedeniyle temyiz incelemesine tabi tutulmasını arz ve talep ederim.”

Denilmektedir.

Aynı ilam maddesi ile ilgili olarak temyiz talebinde bulunan ve buna ilişkin 44429 sayılı dosyası kendi gündem sırasında görüşülen Gerçekleştirme Görevlisi … temyiz dilekçesinde;

“… Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı hesaplarının Denetçiler tarafından incelenmesinde; … Büyükşehir Belediyesine naklen ataması yapılan İç Denetçi …’a yapılan harcırah ödemesiyle ilgili iş ve işlemlerde mevzuata aykırı bir işlem tesis edilmemiştir. Ödemesi gerçekleştirilen sürekli görev yolluğuna ilişkin olarak ortada gerçekleşmiş tüm şartlarıyla oluşmuş bir naklen atama ve bu atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ödeme emri belgesi ve ekinde mevcuttur. Kaldı ki ödemeye ilişkin olarak ödeme emri belgesi tüm mali süreçlerden geçerek ödeme yapılmış olup herhangi bir aşamada (mali hizmetler, muhasebe vb.) bir itiraz söz konusu olmamıştır. Bu konuda tüm kurumlardaki uygulamalar her iki kurumdan da ödeme yapılabileceği hususundadır. Çünkü sürekli görev yolluğunun kimin vereceği hususunda harcırah kanununda tam bir açıklama yapılmamıştır.

Konu ile ilgili, Denetçi tarafından yazılan sorgunun ve tarafımızca verilen cevabın incelendiği Sayıştay 5 inci Dairesinde (… tarih … karar no) YARGILAMA HEYETİ BAŞKANI … ile ÜYE … tarafından savunulan karşıt görüşte: “6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırahın Sureti Tediye ve Mahsubu” başlıklı 58 inci maddesinde, “HARCIRAH, MEMUR VE HİZMETLİNİN GİDİŞİNDE VE AİLENİN NAKLİ SIRASINDA PEŞİN OLARAK VERİLİR” hükmü yer almaktadır. Memurun naklen atanması karşısında yeni görev yerine gidişi sırasında belediye bütçesinden harcırah ödenmesi, söz konusu madde hükmü gereğince mevzuata uygun olduğundan, raporda iddia olunan kamu zararı hakkında ilişilecek husus bulunmadığına karar verilmesi gerekir”. Denilmiştir.

Yargılama Heyeti Başkanı Sayın … ile Üye … tarafından da ifade edildiği üzere: sürekli görev yolluğunun Harcırah Kanunu uyarınca peşin ödenmesi gerekmektedir. Bu hususta kanunda açık bir hüküm olmamasından dolayıdır ki-heyet başkanı ve üyesi de ödenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiş olup, kanun bu konuda (geçici yolluk-sürekli yolluk, merkezi bütçe-mahalli bütçe) açık ve sarih olsaydı başkan ile üye de karşı oy kullanmak durumunda kalmayacaklardı.

Konuyu ilk savurmamızda da detaylı olarak açıkladığımız üzere:

6245 sayılı Kanunun 59. maddesine göre; “Harcırah, memur ve hizmetlinin gidisinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir.” Hükmü gereğince Kurumlar, ayrılan personelin acil ihtiyaçlarının giderilmesi adına ayrılıştan önce ödeme yapabilmektedir. Bu konuda Maliye Bakanlığı dâhil örnek uygulamalar mevcut olup naklen atamaya tabi tutulan memurun ihtiyacı düşünülerek kanunda bu yönde bir işlem tesis edilmiştir.

Bu yönü ile yapılan işlemde hukuka aykırılık da yoktur. 6245 sayılı Harcırah Kanununda kurumlar arası nakil suretiyle bir başka yere atanan memurların harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda, herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte. HARCIRAHIN PEŞİN VERİLMESİNE HÜKMEDİLMİŞTİR. Harcırahın peşin olarak verilmesi için ayrıldığı kurum tarafından verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda hukuka aykırı bir işlem söz konusu değildir.

6245 sayılı Kanunda, harcırahın hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödeneceği belirtilmiştir. Kanunda ayrıca, memurun gidişinde ve ailesinin nakli sırasında harcırahın peşin olarak verileceği: harcırah miktarının önceden tam olarak tespit edilemediği hallerde yetecek miktarda paranın avans olarak verileceği: harcırah (kesin tutar veya avans olarak) almalarına rağmen çeşitli nedenlerle yeni görev yerlerine 15 gün içinde hareket etmeyenlerin aldıkları parayı derhal iade edecekleri hüküm altına alınmıştır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 59’uncu maddesinde: “Değişik birinci fıkra: 16/6/1983-2851/8. mad.) HARCIRAH. MEMUR VE HİZMETLİNİN GİDİŞİNDE VE AİLENİN NAKLİ SIRASINDA PEŞİN OLARAK VERİLİR. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar.”

Hükmü yer almaktadır.

Kanunda belirtildiği üzere harcırahın peşin olarak ödenmesi esastır. Kaldı ki harcırah unsurlarında bir problem olsa dahi bu kez memura harcırahla ilişkili olmak üzere avans verileceği hüküm altına alınmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere, harcırahla ilgili olarak, memura yapacağı harcamalara esas olmak üzere önceden ödeme yapılması gerekmekte, gerekirse avans verilmesi hüküm altına alınmaktadır. Yine, memurun 15 günlük mehil müddeti içerisinde yeni atandığı kurumda yeni görevine hemen başlayamayacağını da (taşınma ve diğer işlemlerin ifası gerektiğinden) dikkate aldığımızda peşin olarak yapılacak harcırah bedelinin ancak ayrılmadan önceki kurumdan alınabileceği aşikârdır.

Ayrıca, Harcırah Kanununun 59. maddesinde, yer alan harcırah, memur ve hizmetlinin gidisinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir ibaresi dikkate alındığında bu hükmün sürekli görev yolluğuna atıf yaptığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu işlemde naklen tayin edilen memurun harcırah kanunu uyarınca sürekli görev yolluğunun hukuki tüm gerekleri yerine getirilerek verilmiş olmasının, bulunduğu ya da atandığı kurumdan ödenmesinde kamuyu bir bütün olarak düşündüğümüzde herhangi bir şekilde kamu zararına neden olunmadığı anlaşılacaktır. Hukuki işlemlerde kasıt unsuru yani eylemi gerçekleştiren iradenin ne yönde olduğu da unutulmamalıdır. Bu işlemde herhangi bir şekilde kamu, zarara uğratılmak istenilmemiştir. Yapılan işlemle kamu zarara uğratılmamış olup kamu personeline Harcırah Kanununun 59’uncu maddesi uyarınca peşin ödeme yapılarak memura faydalı olunması kastı ile hareket edilmiştir.

Ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanununun 57’nci maddesinde; “Harcırah hizmetin TAALLÛK ETTİĞİ KURUM bütçesinden ödenir. 52’nci madde hükmü mahfuz kalmak şartıyla, ceza davalarında mezkûr maddede yazılı yol masrafı ve tazminatların, isin ifasından evvel makbuz mukabilinde vezneye yatırılmasına imkan bulunmayan hallerde, bunlar, bilahare mahküm olan veya haksız çıkan taraftan tahsil olunmak üzere, evvel emirde Adalet Vekaleti Bütçesinden ödenir. (1631 sayılı Askeri Muhakeme Usul Kanununun 281 inci maddesinin (A) fıkrası hükmü mahfuzdur.)

Bir dava ve ihtilafın tetkiki sırasında, gerek alakalılardan birinin talebi ile olsun gerekse kurumun göstereceği lüzuma müstenit bulunsun, tahkik, tetkik, kesif, tebliğ gibi bir muamele için belediye hudutları iç ve dışında bir mahalle gönderilen 52’nci maddede yazılı olanlardan gayrı Adalet memurları ile diğer kimselere verilecek harcırah, bilahare haksız çıkan taraftan istirdat olunmak üzere evvel emirde alakalılardan talepte bulunan veya bunu ödemeye razı olandan alınır.”

Denilmektedir.

Harcırah Kanununun 57’nci maddesi içeriğine dikkat edildiğinde bu maddenin geçici görev yolluklarını ve kamu görevlisinin başka bir kurumun hizmetinde görevlendirmelerini vb. kapsadığı anlaşılacaktır. Örneğin mera komisyonunda farklı kurumlardan görevli olarak bulunan kamu görevlilerinin harcırahlarının kadrolarının bulunduğu kurumlardan değil, mera komisyonları için ayrılan “Mera Hizmetlerine Dair Özel Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ödenmektedir. Bu konuda bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ancak, bu durum geçici görev yolluklarını kapsamakta olup sürekli görev yolluklarını kapsamamaktadır.

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde taalluk etmek: “ilgili bulunmak, ilgili olmak, ilgilendirmek, ilişkin olmak” olarak tanımlanmıştır. Bahse konu tanımdan anlaşılacağı üzere burada sürekli görev yolluğunun hangi kurumdan ödeneceği hususunda tam bir açıklık bulunmayıp, hizmetin taalluk ettiği, hizmetle ilgili olmak gibi kesinlik içermeyen ifade yer almaktadır. Bu ifadeden burada söz konusu edilen harcırahın geçici görev yolluğu olabileceği hususudur. Sürekli görev yolluğunda “hizmetin taallûk ettiği” ibaresinin tam karşılığı (ortada bir nakil işlemi-atama işlemi mevcut olup) bulunmamaktadır.

Yine, naklen yapılan memur atamalarında memurun ayrıldığı kurum tarafından düzenlenen “Personel Nakil Bildirimi” belgesinde kurumdan ayrılan personelin “Şahsi ve Aile Yolluğunu Alıp Almadığı. Almışsa Tutarı” sütunu bulunduğunu dikkate aldığımızda nakil olan personelin sürekli görev yolluğunu almış olabileceği, almış olması halinde ne kadar almışsa bu tutara ilişkin bilginin burada yer alması gerekmektedir. Personel nakil bildiriminde bu yönde bir bilginin yer alması nakil olan personelin sürekli görev yolluğunu ayrılacağı kurumdan da alabileceği, almışsa bu tutarın yazılması gerektiği anlaşılmaktadır. Harcırah kanununda nakil olan personelin hiçbir şekilde sürekli görev yolluğunu alamayacağına dair bir hüküm olmuş olsaydı personel nakil bildirimde “Şahsi ve Aile Yolluğunu Alıp Almadığı. Almışsa Tutarı” şeklinde bir ibarenin bulunmaması gerekecekti.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi başlıklı 62. maddesinde;

“(Değişik:12/2/1982-2595/4. mad.) YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE YAPILAN ATAMALARDA MEMURLARA ATAMA EMİRLERİ TEBLİĞ EDİLİNCE YOLLUKLARI ÖDEME EMRİ ARANMAKSIZIN SAYMANLIKLARCA DERHAL ÖDENİR. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Bu maddede geçen “yer” deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir. Denilmektedir.

Konuyla ilgili olarak hem Harcırah Kanununun 59. maddesi hem de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62’nci maddesi birlikte değerlendirildiğinde: sürekli görev yollukların ödemesinde, ödeme emri aranmaksızın (ödeneğine bakılmaksızın) derhal ve nesin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Danıştay Başkanlığı tarafından değişik zamanlarda Harcırahın Ödenme Zamanı ile ilgili olarak verilen kararlarda:

6245 sayılı Kanunun 59’uncu maddesine göre; harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilmesi gerekir. Yine 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin 2595 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişik 3’üncü paragrafında da, yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, memurlara, yolluklarının, atama emirleri tebliğ edilince ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödeneceği hükme bağlanmıştır (Danıştay Üçüncü Dairesinin, E.1971/411, K.1971/422, K.T. 30.06.1971 kararı-Yolluk ödeme emri verilmeksizin yer değiştirme emrinin tebliğinin bahis konusu olamayacağına hükmetmiştir).

Şu halde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62’nci maddesinde açıkça ifade edildiği gibi, memurların yolluklarının atama emri ile birlikte ödenmesi zorunlu olup, bu zorunluluğa uyulmadan yapılan atama tebligatının usulüne uygun kabulü mümkün değildir. Nitekim Danıştay’a göre; yolluksuz olarak yapılan naklen atama tebligatının hukuken geçerli usullerle yanıldığını kabul mümkün olmadığından, davacının yeni görev verine gitmesi mümkün değildir ve izinsiz ve özürsüz olarak görevin terki hali de söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla; yolluk verilmeden atama emri tebliğ edilen davacı yeni görev yerine süresinde başlamadığı gerekçesiyle 657 sayılı kanunun 63’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca görevinden çekilmiş sayılamaz. (Danıştay Beşinci Dairesi, E.1986/1023, K.1988/2122, K.T. 22.09.1988 D.D., SAYI: 74-75; Beşinci Daire, E.1981/2175, K.1986/1, K.T. 13.01.1986 Danıştay Bilgi Bankası Karar Erişim Sistemi)

Ancak Danıştay; yolluğunu almaktan imtina eden ve süresinde yeni görev yerinde göreve başlamayan davacının görevden çekilmiş sayılacağına hükmetmiştir. (Danıştay Beşinci Dairesi, E.1980/11012, K.1984/4605, K.T. 20.12.1984 Danıştay Bilgi Bankası Karar Erişim Sistemi).

Yukarıda yer alan Danıştay kararlarından da anlaşılacağı üzere; sürekli görev yolluğunun, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında PEŞİN olarak verilmesi gerekmektedir.

Sürekli görev yolluğu, yurt içinde veya yurt dışında sürekli bir göreve naklen atananlara eski görev mahallinden yeni görev yerlerine gitmelerine ve aynı zamanda kendilerine ve ailelerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ilişkin giderlere karşılık Harcırah Kanununun 59. maddesi uyarınca PEŞİN olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. maddesi kapsamında ödeme emri aranmaksızın DERHAL verilmektedir. Bu anlamda memurun yapacağı harcamalar için harcırahın, memura bulunduğu kurumdan ayrılmadan ödenmesi gerekmektedir.

Bu yasal açıklamalarımın ve Heyet Başkanı ve üyenin karşıt görüşlerinin de ışığında kanuna aykırı bir ödeme yapılmamış olup, aynı zamanda da mahalli idareler toplam bütçeleri dikkate alındığında kamu zararının da oluşmamış olmasından dolayı yargılamaya konu edilen maddenin kaldırılmasını yüce heyetinizden arz ve talep ederim.”

Denilmektedir.

Sayıştay Başsavcılığının mütalaasında;

“Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla temyiz eden … ve Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla temyiz eden …’nun temyiz dilekçeleri ile ilgili Başsavcılık görüşü;

“… Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı hesabının 5 inci Dairece yargılanması sonucunda düzenlenen … tarih ve … no.lu ilamın 11 inci maddesinde yer alan tazmin hükmünden sorumlu olduğu ve Harcama Yetkilisi sıfatıyla temyiz ettiği anlaşılan …’in ilgi yazı ekinde gönderilen temyiz dilekçesi incelendi.

İlamın 11 inci maddesinde özetle; … Büyükşehir Belediyesinden … Büyükşehir Belediyesine naklen ataması yapılan …’a mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödemesi yapılması sonucunda oluşan … TL kamu zararının, ilamda adı geçen sorumlular adına müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53’üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine, karar verildiği görülmektedir.

Temyiz dilekçesinde özetle; ödemeye ilişkin bilgi ve belgelerin ödeme emri ve ekinde yer aldığı, sürekli görev yolluğuna ilişkin ortada tüm şartlarıyla gerçekleşmiş bir naklen atamanın mevcut olduğu, bu konudaki teamüllerin her iki kurumdan da ödeme yapılabileceği şeklinde olduğu, sürekli görev yolluğunun kimin vereceği hususunda Harcırah Kanununda tam bir açıklamanın olmadığı, 6245 sayılı Kanunun 59’uncu maddesi gereği ayrılan personele ödeme yapılabildiği, Harcırah Kanununda başka bir yere atanan memurların harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda herhangi bir hüküm bulunmadığı, harcırahın peşin olarak verilmesi için harcırahın ayrıldığı kurum bütçesinden ödenmesi gerektiği, yine naklen yapılan memur atamalarında memurun ayrıldığı kurum tarafından düzenlenen “personel Nakil Bildirimi” belgesinde kurumdan ayrılan personelin yolluk alıp almadığı almışsa tutarına ilişkin bilgilere yer verildiği, 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde de yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda yollukların ödeme emri aranmaksızın derhal ödeneceğinin belirtildiği, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereği yapılan sürekli görev yolluğu ödemesinde mevzuata aykırı bir durumun söz konusu olmadığı, ifade edilerek verilen tazmin kararının kaldırılması talep edilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunun harcırah verilecek kimseler başlıklı 4’üncü maddesinde; “Bu Kanunda belirtilen hallerde:

1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

Harcırah verilir.”

Aynı Kanunun “Harcırahın Sureti Tediyesi” başlıklı 57’nci maddesinde ise; “Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir.”

Hükmü yer almaktadır.

Harcırah verilebilmesinin ana unsuru harcırah verilecek kimsenin o kurumun çalışan memuru veya hizmetlisi olmasıdır. Harcırah Kanununda belirtilen hallerde, başka kurumlara geçici olarak görevlendirilenlerin geçici görev yolluğu ise hizmetin taalluk ettiği kurumun bütçesinden yapılması gerekir. Maddeye konu olan … … Belediyesinde görevli iken bu görevden ayrılarak … Büyükşehir Belediyesinde göreve başlamıştır. Bu kişi artık … Büyükşehir Belediyesinin personeli değildir. Sürekli görev harcırahının yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince … Büyükşehir Belediyesi tarafından değil … Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ödenmesi gerekmektedir.

Adı geçen kişiye yapılan sürekli görev yolluğu ödemesi mevzuata aykırı olduğu, 5018 sayılı Kanunun 71’inci maddesi gereği kamu zararını oluşturduğu değerlendirildiğinden, talebin reddedilerek, Daire Kararının onanması uygun olur.

Arz olunur.”

Şeklindedir.

 

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ;

… Büyükşehir Belediyesinden … Büyükşehir Belediyesine naklen ataması yapılan …’a mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödemesi yapılması sonucunda … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

6245 sayılı Harcırah Kanunun;

“Harcırah verilecek kimseler” başlıklı 4’üncü maddesinde; “Bu Kanunda belirtilen hallerde: 1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara; …. Harcırah verilir.” hükmü,

“Harcırahın sureti tediyesi” başlıklı 57’nci maddesinde; “Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir.” hükmü,

“Harcırahın sureti tediyesi ve mahsubu” başlıklı 59’uncu maddesinde; “Madde 59 – (Değişik birinci fıkra: 16/6/1983-2851/8. mad.) Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler (…) aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar.” hükmü,

Bulunmaktadır.

Kanunda belirtildiği üzere harcırahın peşin olarak ödenmesi esastır. Kaldı ki harcırah unsurlarında bir problem olsa dahi bu kez memura harcırahla ilişkili olmak üzere avans verileceği hüküm altına alınmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere, harcırahla ilgili olarak, memura yapacağı harcamalara esas olmak üzere önceden ödeme yapılması gerekmekte, gerekirse avans verilmesi hüküm altına alınmaktadır. Yine, memurun 15 günlük mehil müddeti içerisinde yeni atandığı kurumda yeni görevine hemen başlayamayacağını da (taşınma ve diğer işlemlerin ifası gerektiğinden) dikkate aldığımızda peşin olarak yapılacak harcırah bedelinin ancak ayrılmadan önceki kurumdan alınabileceği aşikârdır.

Ayrıca, Harcırah Kanununun 59’uncu maddesinde, yer alan harcırah, memur ve hizmetlinin gidisinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir ibaresi dikkate alındığında bu hükmün sürekli görev yolluğuna atıf yaptığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu işlemde naklen tayin edilen memurun harcırah kanunu uyarınca sürekli görev yolluğunun hukuki tüm gerekleri yerine getirilerek verilmiş olmasının, bulunduğu ya da atandığı kurumdan ödenmesinde kamuyu bir bütün olarak düşündüğümüzde herhangi bir şekilde kamu zararına neden olunmadığı anlaşılacaktır. Hukuki işlemlerde kasıt unsuru yani eylemi gerçekleştiren iradenin ne yönde olduğu da unutulmamalıdır. Bu işlemde herhangi bir şekilde kamu, zarara uğratılmak istenilmemiştir. Yapılan işlemle kamu zarara uğratılmamış olup kamu personeline Harcırah Kanununun 59. maddesi uyarınca peşin ödeme yapılmıştır.

Harcırah Kanununun 57’nci maddesi içeriğine dikkat edildiğinde bu maddenin geçici görev yolluklarını ve kamu görevlisinin başka bir kurumun hizmetinde görevlendirmelerini vb. kapsadığı anlaşılacaktır. Örneğin mera komisyonunda farklı kurumlardan görevli olarak bulunan kamu görevlilerinin harcırahlarının kadrolarının bulunduğu kurumlardan değil, mera komisyonları için ayrılan “Mera Hizmetlerine Dair Özel Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ödenmektedir. Bu konuda bir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak, bu durum geçici görev yolluklarını kapsamakta olup sürekli görev yolluklarını kapsamamaktadır.

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde taalluk etmek: “ilgili bulunmak, ilgili olmak, ilgilendirmek, ilişkin olmak” olarak tanımlanmıştır. Bahse konu tanımdan anlaşılacağı üzere burada sürekli görev yolluğunun hangi kurumdan ödeneceği hususunda tam bir açıklık bulunmayıp, hizmetin taalluk ettiği, hizmetle ilgili olmak gibi kesinlik içermeyen ifade yer almaktadır. Bu ifadeden burada söz konusu edilen harcırahın geçici görev yolluğu olabileceği hususudur. Sürekli görev yolluğunda “hizmetin taallûk ettiği” ibaresinin tam karşılığı (ortada bir nakil işlemi-atama işlemi mevcut olduğundan hizmetin hangi kuruma ilişkin olduğu hususunda tereddüt oluşmaktadır.) bulunmamaktadır.

Yine, naklen yapılan memur atamalarında memurun ayrıldığı kurum tarafından düzenlenen “Personel Nakil Bildirimi” belgesinde kurumdan ayrılan personelin “Şahsi ve Aile Yolluğunu Alıp Almadığı. Almışsa Tutarı” sütunu bulunduğunu dikkate aldığımızda nakil olan personelin sürekli görev yolluğunu almış olabileceği, almış olması halinde ne kadar almışsa bu tutara ilişkin bilginin burada yer alması gerekmektedir. Personel nakil bildiriminde bu yönde bir bilginin yer alması nakil olan personelin sürekli görev yolluğunu ayrılacağı kurumdan da alabileceği, almışsa bu tutarın yazılması gerektiği anlaşılmaktadır. Harcırah kanununda nakil olan personelin hiçbir şekilde sürekli görev yolluğunu alamayacağına dair bir hüküm olmuş olsaydı personel nakil bildirimde “Şahsi ve Aile Yolluğunu Alıp Almadığı. Almışsa Tutan” şeklinde bir ibarenin bulunmaması gerekecekti.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi başlıklı 62. maddesinde;

“(Değişik: 12/2/1982-2595/4. mad.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Bu maddede geçen “yer” deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.”

Denilmektedir.

Konuyla ilgili olarak hem Harcırah Kanununun 59’uncu maddesi hem de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62’nci maddesi birlikte değerlendirildiğinde: sürekli görev yollukların ödemesinde, ödeme emri aranmaksızın (ödeneğine bakılmaksızın) derhal ve nesin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Danıştay Başkanlığı tarafından değişik zamanlarda Harcırahın Ödenme Zamanı ile ilgili olarak verilen kararlarda:

6245 sayılı Kanunun 59’uncu maddesine göre; harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilmesi gerekir. Yine 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin 2595 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişik 3’üncü paragrafında da yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, memurlara, yolluklarının, atama emirleri tebliğ edilince ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Sürekli görev yolluğu, yurt içinde veya yurt dışında sürekli bir göreve naklen atananlara eski görev mahallinden yeni görev yerlerine gitmelerine ve aynı zamanda kendilerine ve ailelerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ilişkin giderlere karşılık Harcırah Kanununun 59’uncu maddesi uyarınca peşin olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62’nci maddesi kapsamında ödeme emri aranmaksızın derhal verilmelidir. Bu anlamda memurun yapacağı harcamalar için harcırahın, memura bulunduğu kurumdan ayrılmadan ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, ilgiliye mükerrer ödeme yapıldığına ilişkin bir tespit de bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen … sayılı ilamın 11’inci maddesi ile … TL’ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün BOZULMASINA ve (tazmin hükmünün kaldırılması gerektiğine yönelik) yukarıda belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen yeni hüküm tesisi için dosyanın hükmü veren DAİREYE GÖNDERİLMESİNE,

 

(Üye …’ın ilave görüşü, Üye …, Üye …, Üye … ve Üye …’in ilam hükmünün tasdiki gerekir, yönündeki aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı,

Karar verildiği 22.05.2019 tarih ve 46284 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

İlave görüş;

Üye …’ın;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Kamu zararı” başlıklı 71’inci maddesinde yer alan;

“Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10. mad.)

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

Esas alınır.”

Hükmünden hareketle, … Büyükşehir Belediyesinden … Büyükşehir Belediyesine naklen ataması yapılan …’a yapılan sürekli görev yolluğu ödemesi kamu zararı oluşturmadığından beraati uygun olur.

 

Karşı oy gerekçesi/Azınlık görüşü

Üye …, Üye …, Üye … ve Üye …’in;

Her ne kadar Harcırah Kanunu’nun 57’nci maddesi ile 59’uncu maddesi birbiri ile çelişir görünmekte ise de; Kanunun 57’nci maddesinin ayrı bütçeli idareleri ilgilendiren harcırah ödemeleri ile ilgili olduğu, 59’uncu maddenin ise aynı bütçeli idareler ile ilgili olduğu kabul edildiğinde iki madde arasında bir çelişkinin olmadığı görülecektir. Nitekim 59 uncu maddede avans ve mahsup işleminden bahsedilerek harcırahın aynı bütçe ile ilgili olduğu kabul edilmektedir.

Öte yandan, Danıştay 5. Dairesi’nin 21/12/1…5 tarihli ve 1…3/4987 E.1…5/4271 K. sayılı kararında; “6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nda kurumlar arası nakil suretiyle bir başka yere atanan memurların harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda, herhangi bir hüküm bulunmamakta ise de, bu atama yoluyla memurun eski kurumuyla hukuki ve fiili irtibatının kesileceği, önceki kurumda ifa ettiği kamu hizmetini bundan sonra yeni kurumunda sürdüreceği, dolayısıyla hizmetinden artık atandığı kurumun yararlanacağı açıktır. Ayrıca memurun harcırah kapsamında yer alan harcamalarının yeni kurumda göreve başlayabilmesi için yapıldığı hususu da dikkate alındığında harcırahın atandığı kurum tarafından ödenmesi hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun olacaktır.”

Denilmek suretiyle konuya açıklık getirdiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, Sayıştay Temyiz Kurulunun 13.05.2018 tarih ve 30165 Tutanak Sayılı Kararında;

“Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü:

603 sayılı ilamın 2’nci maddesiyle; Türk Telekom AŞ’den özelleştirme uygulamaları sonucu Üniversiteye naklen gelen personelin sürekli görev yolluklarının özelleştirme fonu yerine kurum bütçesinden ödenmesi nedeniyle 903.650.000-liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi temyiz dilekçesinde özetle; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 57’nci maddesi gereğince Sürekli Görev Yolluğunun hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenmesi gerektiğini belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

4046 sayılı Kanunun değişik 22’nci maddesinde “… personelin eski kurumları ile ilişkilerinin kesilip yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihe kadar geçecek nakil sürecinde eski kadro veya pozisyonlarına ilişkin aylık ücret, varsa ikramiye, ücrete bağlı diğer mali haklar, sosyal hak ve yardımlar (harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri, ölüm yardımı) Özelleştirme Fonundan ödenir …..” hükmü yer almakla birlikte 6245 sayılı Harcırah Kanununun 57’nci maddesinde harcırahın hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödeneceği belirtildiğinden ve söz konusu uygulamayla bir hazine zararına yol açılmadığından dilekçi iddialarının kabul edilerek 603 sayılı ilamın 2’nci maddesiyle 903.650.000–liraya ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA; Oybirliği ile,”

Denilmek suretiyle “6245 sayılı Harcırah Kanununun 57’nci maddesinde harcırahın hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödeneceği” hususu kabul edilmiştir.

Bu itibarla sorumlu iddialarının reddedilerek … sayılı İlamın 11’inci maddesiyle, … Büyükşehir Belediyesinden … Büyükşehir Belediyesine naklen ataması yapılan …’a mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödemesi yapılması sonucunda … TL’ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE karar verilmesi gerekir. (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı, Tutanak No: 46284, Tutanak Tarihi: 22.5.2019)

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir