Anasayfa / SAYIŞTAY KARARLARI / Daire Kararları / Sürekli Görev Yolluğu Hakkında Sayıştay Daire Kararı

Sürekli Görev Yolluğu Hakkında Sayıştay Daire Kararı

Sürekli görev yolluğu

…….Büyükşehir Belediyesinden ….. Büyükşehir Belediyesine naklen ataması yapılan……..’a mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödemesi yapılması sonucunda ……..TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

6245 sayılı Harcırah Kanunun “Harcırah Verilecek Kimseler” başlıklı 4 üncü maddesinde;

“Bu Kanunda belirtilen hallerde:

  1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

….

Harcırah verilir” hükmüne yer verilmektedir.

Aynı Kanunun “Harcırahın Sureti Tediyesi” başlıklı 57 nci maddesinde ise; “Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir” hükmü yer almaktadır.

Harcırah verilebilmesinin ana unsuru harcırah verilecek kimsenin o kurumun çalışan memuru veya hizmetlisi olmasıdır. Harcırah kanununda belirtilen hallerde, başka kurumlara geçici olarak görevlendirilenlerin geçici görev yolluğu ise hizmetin taallük ettiği kurumun bütçesinden yapılması gerekir.

Maddeye konu olan …………… Belediyesinde görevli iken bu görevden ayrılarak ……Büyükşehir Belediyesinde göreve başlamıştır. Bu kişi artık …….Büyükşehir Belediyesinin personeli olmadığından, sürekli görev harcırahının yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince …..Büyükşehir Belediyesi tarafından değil……..Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ödenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, ….. Büyükşehir Belediyesinden ….. Büyükşehir Belediyesine naklen ataması yapılan ……’a mevzuata aykırı olarak sürekli görev yolluğu ödemesi yapılması sonucunda oluşan …….TL kamu zararının, Harcama Yetkilisi……. ile Gerçekleştirme Görevlisi ………’na müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle ödettirilmesine, anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Azınlık Görüşü:

Daire Başkanı ……ve Üye ………’in karşı oy gerekçesi:

“……. Büyükşehir Belediyesinden……Büyükşehir Belediyesine naklen ataması yapılan ……..’a sürekli görev yolluğu ödemesi yapılması suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği Rapora konu edilmiştir. 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırahın Sureti Tediye ve Mahsubu” başlıklı 58 inci maddesinde, “Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir” hükmü yer almaktadır. Memurun naklen atanması karşısında, yeni görev yerine gidişi sırasında Belediye bütçesinden harcırah ödenmesi, söz konusu madde hükmü gereğince mevzuata uygun olduğundan, Raporda iddia olunan kamu zararı hakkında ilişilecek husus bulunmadığında karar verilmesi gerekir” (Sayıştay 5. Daire Kararı, İlam No:99 , Tutanak Tarihi:     15.3.2018)

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir