Anasayfa / Genel / Sosyal Tesisler Hakkında Sayıştay Bulgusu

Sosyal Tesisler Hakkında Sayıştay Bulgusu

Sosyal Tesislere İlişkin Mevzuatın Gerektirdiği Bazı İşlemlerin Yapılmaması

TESPİT:

İdareye ait sosyal tesislere ilişkin olarak mevzuatın gerektirdiği bazı işlemler yapılmamış ve hazırlanması gereken bazı raporlar düzenlenmemiştir.

MEVZUAT:

5216 sayılı Kanun’un “ Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7’nci maddesine göre büyükşehir belediyelerince sosyal tesisler kurulup işletilebilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2020/1 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ’in “Ortak Hususlar” başlıklı 7’nci maddesindeki “(23) Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin işlemlerini, defter ve belgelerini zaman zaman ve her halükarda yıl sonlarında denetler. Düzenlenecek denetim raporları kurumlarda muhafaza edilir.” hükmü uyarınca sosyal tesislerin yıl sonlarında İdarece denetimi zorunlu kılınmıştır. Söz konusu hükümlere 2018 ve 2019 yılı Tebliğlerinde de yer verilmiştir. Ayrıca 2020/1 no.lu Tebliğ’in 7’nci maddesinde; “Bu Tebliğde belirtilen esasların yanı sıra, 7/7/2017 tarihli ve 30117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017- 6)’in uygulanmasına da devam olunur.” Düzenlemesi de yer almaktadır.

Belediyeler her iki tebliğin düzenlemelerine tabi olup sosyal tesislerle ilgili işlemlerin söz konusu tebliğlerin hükümlerine göre yürütülmesi gerekmektedir.

2017/6 sayılı Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ’in 5’inci maddesinde ise;

“ Kapsam dahilindeki idareler, bu Tebliğin amacı doğrultusunda aşağıdaki tedbirleri almakla yükümlüdürler:

  1. d) Sosyal tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının % 5’inden az olmamak üzere ayrılacak tu tarlar ayrı bir hesapta tutularak söz konusu ihtiyaçlar için harcanır. Bu hesaptan yapılacak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımlarında Başbakanlık ve/veya Bakanlıkça çıkarılmış veya çıkarılacak olan tasarruf genelgesi, talimat ve tebliğlere uyulur.
  2. h) Her bir sosyal tesis yöneticisi tarafından Faaliyet Sonuçları Değerlendirme Raporu hazırlanarak takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar tesisin bağlı olduğu birim yöneticisine gönderilir. Bu raporlar birim yöneticisi tarafından konsolide edilerek Mart ayı sonuna kadar üst yöneticinin bilgisine sunulur ve kurumun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır.” den ilmektedir.

İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; XBB Sosyal Tesislerinin her yıl sonu itibariyle söz konusu tebliğlerde belirtilen şekilde denetlenmediği, herhangi bir rapor hazırlanmadığı, brüt satışlardan bakım onarım için yapılacak %5 ’lik kesintinin yapılmadığı, her bir sosyal tesis için hazırlanması gereken Faaliyet Sonuçları Değerlendirme Raporunun ve buna ilişkin konsolide raporun çıkarılmadığı tespit edilmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda yer alan denetim tespiti sonrasında, İdare tarafından; sosyal tesis hesaplarının hizmet alımı kapsamında mali müşavir ve İşletmeler Şube Müdürlüğü uhdesindeki Denetim Şefliği tarafından çeşitli süreçlerle incelendiği, sosyal tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması için gelirin %5’inin ilgili hesaplara aktarılması yerine mevcut uygulamanın daha ekonomik olduğu, tadilat ve yedek parça alımlarının çeşitli ihaleler ile gerçekleştirildiği, bu uygulamanın kamu kaynağının kullanılması açısından etkin ve verimli olduğu, bulgu doğrultusunda Faaliyet Sonuçları Değerlendirme Raporunun hazırlanarak mevzuatın gerektirdiği diğer işlemlerin yapılacağı ifade edilmiştir.

İdare tarafından, çeşitli denetimlerin yapıldığı ifade edilse de; Sosyal Tesislere ilişkin önemli bir mevzuat metni olan ve her yıl yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ hükümlerinde yer verilen denetimin yapılması ve buna ilişkin raporların ihtiyaç halinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla çeşitli denetimlerin yapılıyor olması mevzuatla zorunlu görülen denetime engel değildir ve İdarenin bu konuda bir takdir yetkisi de yoktur. Ayrıca %5’lik kesinti yerine mevcut uygulamanın daha ekonomi k olduğu ifade edilmişse de, söz konusu kesinti ve öngörülen işlem mevzuat hükmüdür ve buna göre hareket edilmesi gerekmektedir. Çeşitli ihaleler ile alımların yapılması ve ihtiyaçların bu şekilde karşılanması %5’lik kesintiye engel teşkil etmemektedir. Söz konusu kesintinin özel bir hesapta tutulması ve bakım onarım, tadilat gibi harcamaların bu hesaptan harcanması sosyal tesislerin giderlerine ilişkin şeffaflığı artıracak ve mali disiplini sağlamaya yardımcı olacaktır.

İlgili mevzuat hükümleri gereğince, İdare sosyal tesislerinin denetiminin yapılması ve diğer yükümlülüklerin mevzuat uyarınca eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir.

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir