Anasayfa / Genel / İşçilerin  Yıllık  Ücretli  İzinleri Hakkında Sayıştay Bulgusu

İşçilerin  Yıllık  Ücretli  İzinleri Hakkında Sayıştay Bulgusu

İşçilerin  Yıllık  Ücretli  İzinlerinin  Kanuna  Uygun  Olarak Kullandırılmaması

TESPİT:

Belediyede  işçilerin  yıllık  izinlerinin  kanuna  uygun  şekilde  kullandırılmadığı  bu nedenle  de  yüksek  miktarda  birikmiş  yıllık  izinlerin  bulunduğu  ve  biriken  izinlerinin emeklilikte toplu izin ücreti  olarak ödendiği  görülmüştür.

MEVZUAT:

Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası’nın  50’nci  maddesinde,  dinlenmenin  çalışanların  bir hakkı olduğu ve  bu hakların kullanımının kanunla düzenleneceği hüküm  altına alınmıştır.

4857  sayılı  İş  Kanunu’nun  53′ üncü  maddesinde,  işçilere  yıllık  izin  verileceği  ve  yıllık ücretli  izin  hakkından  vazgeçilemeyeceği;  56’ncı  maddesinde  yılık  iznin  53’üncü  maddede gösterilen  süreler  içinde  işveren  tarafından  sürekli  bir  şekilde  verilmesinin  zorunlu  olduğu; 59’uncu  maddesinde  iş  sözleşmesinin,  herhangi  bir  nedenle  sona  ermesi  halinde  işçinin  hak kazanıp  da  kullanmadığı  yıllık  izin  sürelerine  ait  ücretin  sözleşmenin  sona  erdiği  tarihteki  ücreti üzerinden  kendisine  veya  hak  sahiplerine  ödeneceği;  60’ıncı  maddesinde yıllık  ücretli  izinlerin, yürütülen  işlerin  niteliğine  göre  yıl  boyunca  hangi  dönemlerde  kullanılacağı,  izinlerin  ne  suretle ve  kimler  tarafından  verileceği  veya  sıraya  bağlı  tutulacağı,  yıllık  izninin  faydalı  olması  için işveren  tarafından  alınması  gereken  tedbirler  ve  izinlerin  kullanılması  konusuna  ilişkin  usuller ve  işverence  tutulması  zorunlu  kayıtların  şekli  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir  yönetmelikle  gösterileceği belirtilmiştir.

03.03.2004  tarih  ve  25391  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Yıllık  Ücretli  İzin Yönetmeliği’nde  de  Kanuna  paralel  bir  şekilde  yıllık  izinlerin  kullanımı  ile  ilgili  düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca  4857  sayılı  Kanun’un  “Yıllık  ücretli  izin  hükümlerine  aykırılık”  başlıklı 103’üncü  maddesinde,  59’uncu madde  gereğince  hak edilmiş izni kullanmadan iş akdinin sona ermesi  halinde  bu  izne  ait  ücreti  ödemeyen  veya  60’ıncı  maddede  belirtilen  yönetmeliğin  esas ve  usullerine  aykırı  olarak  izni  kullandırmayan  veya  eksik  kullandıran  işveren  veya  işveren vekiline  bu  durumda  olan  her  işçi  için  ikiyüzyirmi  Türk  Lirası  (2020  Yılında  509,00  TL)  idari para  cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

“Dinlenme”  bir  hak  olarak  Anayasamızda  yer  almakta,  İş  Kanunu  da  bu  haktan vazgeçilemeyeceğini  hüküm  altına  almaktadır.  İş  Kanunu’nu n  59’uncu  maddesinde  yer  alan  iş sözleşmesinin,  herhangi  bir  nedenle  sona  ermesi  halinde  işçinin  hak  kazanıp  da  kullanmadığı yıllık  izin  sürelerine  ait  ücretinin,  sözleşmenin  sona  erdiği  tarihteki  ücreti  üzerinden  kendisine veya  hak  sahiplerine  ödeneceğine dair  hüküm,  yıllık  iznin  kullanılıp  kullanılmamasına  ilişkin bir  esneklik  olarak  değil,  izin  kullanılamadan  iş  akdinin  feshedilmiş  olması  gibi  zaruri durumlarda  işçinin mağduriyetinin önlenmesine  yönelik olarak düzenlenmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda  yer  alan  düzenlemelere  göre  işçilerin  emekli  olduklarında  veya  herhangi  bir şekilde  iş  akitleri  sona  erdiğinde  mevzuat  hükümleri  gereği  yıllık  izin  hakları  ücrete dönüşmektedir.  Yıllık  izin  karşılığı  yapılacak  olan  bu  ücret  ödemesi  de  işçinin  son  ücreti üzerinden  olacağı  için  çok  yüksek  tutarlarda  ödeme  yapılmasına  neden  olmaktadır.  Anayasal bir  hak  olan  yıllık  izinlerin  kullandırılmaması  durumunda  idareler,  4857  sayılı  İş  Kanunu’nun 103’üncü maddesi  gereğince  idari para  cezası ile karşı karşıya  kalabilmektedir.

Yapılan  inceleme  sonucunda  belediye  bünyesinde  31.12.XXX  tarihi  itibariyle  çalışan XXX  işçinin  toplam  XXXXX  gün  kullanılmamış  yıllık  izni  bulunduğu;  bu  işçilerden  XX’sinin kullanılmamış  yıllık  izninin  30  gün  üzerinde  olduğu  ve  bazı  işçilerin  XX,  XXXX,  XX,  gün  gibi  çok fazla kullanmadıkları izinlerinin olduğu tespit  edilmiştir.

Belediye  kullandırılmayan  yıllık  izinlerden  XXX  gününün  kullandırıldığını  belirtmekte ise de  hala kullandırılmayan birikmiş  yıllık izinler  bulunmaktadır.

Sözü  edilen  düzenlemeler  uyarınca,  işçi  yıllık  izin  hakkından feragat edilmesi  mümkün değildir.  Belediye  yönetimlerine  düşen  görev  çalışanların  anayasal  haklarının  kendi  rızalarıyla bile  olsa  ihlaline  yol  açan  bu  uygulamaya  izin  vermemek  olduğundan,  yıllık  izinlerin  kanunun öngördüğü  şekilde  kullanılmasını  sağlanmaktır.  Hem  mevzuata  uygunluk  açısından  hem  de belediyeye  ek mali külfet  getirmemesi amacıyla  yıllık izinlerin kullandırılması gerekmektedir.

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir