Anasayfa / SAYIŞTAY KARARLARI / Daire Kararları / İşçilere Fazla Ödeme Hakkında Sayıştay Daire Kararı

İşçilere Fazla Ödeme Hakkında Sayıştay Daire Kararı

Yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının ödenmesi

Yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi neticesinde …….. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

Belediye ile ………Sendikası arasında 13.04.2015 tarihinde imzalanan ve 01.03.2015 – 28.02.2017 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin “Geçici Görev Zammı” başlıklı 54 üncü maddesinde; “Geçici görevle başka yere gönderilen işçilere 6245 sayılı Harcırah ve Bütçe Kanunu hükümleri uygulanır” ifadesine yer verilmiştir.

Aynı sözleşmenin “Tatillerde Çalışma ve Ücreti” başlıklı 52 nci maddesinde ise;

“a) Vardiyasız işçilerin hafta tatili Pazar günüdür.

Vardiyalı işçilerin çalıştıkları 6 günü takip eden 7. gün hafta tatilidir. İşin icabı bu günlerde çalıştırılan işçilere, sonraki hafta içinde iki gün izin verilmezse, çalıştığı tatil günleri için toplam üç yevmiye ödenir.

  1. b) Yasada belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar önceden işçiye duyurulur.

 

Duyuru yapılmayan işçi çalışmaması nedeniyle sorumlu tutulamaz. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere her bir gün için 1+2=3 yevmiye ödenir” hükümlerine yer verilmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Tarifler” başlıklı 3’üncü maddesinin (a) bendinde “harcırah”ın tanımı; “Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder” şeklinde yapılmıştır.

Kanunun “Muvakkat Vazife Harcırahı” başlıklı 14’üncü maddesinde ise, memur ve hizmetlilere verilecek geçici görev harcırahının; yol masrafı, yevmiye, cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle hamal veya bagaj masrafı ile ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarından ibaret olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu Kanun hükümleri ve Toplu sözleşme hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Belediye tarafından geçici görevle memuriyet mahalli dışına görevlendirilen işçilere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca müstehak oldukları harcırah unsurlarının ödenmesi mümkündür; ayrıca Toplu Sözleşmenin 52 nci maddesinde belirtilen fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar karşılığında ödenecek ücretlerin, görev mahalli veya farklı bir mahalde çalışılmasından bağımsız olarak, ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır; bununla birlikte, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca görev mahalli dışında görevlendirilen kişiye ödenecek yevmiye, tatil günleri veya mesai günleri ile ilişkili olmaksızın o mahalde bulunulan gün sayısınca tam olarak ve işçinin geçici görev mahallinde katlanacağı iaşe ve ibate masraflarının karşılığı olarak ödenmektedir. Dolayısıyla, geçici görev mahallinde işçilere Harcırah Kanunu uyarınca yapılan yevmiye ödemesinin yanında ödenen yemek ücreti mükerrer ücret niteliği taşımakta olup kamu zararını oluşturmaktadır.

Bu itibarla, Yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi neticesinde …….. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususunda;

Geçici görev mahallinde yapılan fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar karşılığında ödenen ve mevzuatına uygun olduğu anlaşılan …… TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

Geçici görev mahallinde Harcırah Kanunu uyarınca ödenen yevmiyenin yanında ayrıca yemek ücreti ödenmesiyle mükerrer ödemeye neden olunması sonucunda oluşan ……. TL kamu zararının,

…… TL’sinin Harcama Yetkilisi ……ile Gerçekleştirme Görevlisi …………’a,

…… TL’sinin Harcama Yetkilisi …….. ile Gerçekleştirme Görevlisi ……’a,

……’a,

…….Müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle ödettirilmesine, anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

Azınlık Görüşü: Üye ……….’in karşı oy gerekçesi:

“Yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi ile ilgili olarak, Belediye ile Sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinde, işçilere yapacakları fazla çalışmalar için ödenecek ücretler, söz konusu çalışmaların görev mahalli veya geçici görev mahallinde gerçekleştirilmesi şartına bağlanmaksızın düzenlenmiştir. Ayrıca, mezkur sözleşmenin 54 üncü maddesinde, geçici görev ile görev mahalli dışına gönderilen işçilere yalnızca 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinin uygulanacağını belirtilmemektedir. Diğer bir ifade ile işçilerin fazla mesai, tatillerde çalışma vb. durumlarda elde edecekleri hakları, geçici görevli olduğu mahallerde elde edemeyeceklerine ilişkin bir yorum yapılması mümkün değildir. Bu itibarla, Raporda iddia edilen kamu zararı ile ilgili olarak hesap ve işlemlerin mevzuatına uygun olduğuna karar verilmesi gerekir ”

Üye………’ın karşı oy gerekçesi: “Rapor maddesinde; geçici görevle başka bir yerde görevlendirilen işçilere, harcırah dışında, yemek yardımı, fazla çalışma ücreti, tatil günlerinde çalışma ücreti ödenemeyeceği gerekçesiyle, yapılan ödemelerle ilgili olarak kamu zararı iddiasında bulunulmuştur.

Yemek yardımının yapılamayacağı konusunda rapora katılmakla birlikte;

Yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesinin 21. Maddesinde, Haftalık çalışma süresinin 45 saat, 50. Maddesinde, 45 saatin üzerinde yapılan çalışmaların fazla çalışma olduğu, yapılacak her bir saat fazla çalışma için ödenecek ücretin de normal çalışma ücretinin %100 fazlası olduğu,

Aynı Sözleşmenin 52. Maddesinde, Vardiyasız işçilerin hafta tatilinin Pazar günü, Vardiyalı işçilerin çalıştıkları 6. Günü takip eden 7. Günün hafta tatili olduğu, Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmaların işçiye önceden bildirileceği, Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere her bir gün için 1+2=3 yevmiye ödeneceği,

Çalışma süresinden sayılan haller başlıklı 22. Maddesinin (c) bendinde de, İşçinin işveren tarafından başka yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler, çalışma süresinden sayılmıştır.

Yukarıdaki sözleşme hükümlerine göre, geçici görevle başka bir yere gönderilen işçilere harcırah ödediği gerekçesiyle, fazla çalışma ve tatil günleri çalışması yapıldı ise bu çalışmalar için ücret ödenmeyeceğini, her görevlendirmede de mutlaka bu ücretlerin ödeneceğini iddia etmek/kabul etmek mümkün değildir. Burada yapılması gereken görevlendirme ile fazla çalışma ve tatil günleri çalışması arasında bir bağ kurulmalı, şayet bir bağ kurulabiliyor ise ödenmesi, aksi durumda ödenmemesi gerekir. Raporda böyle bir irdeleme yapılmaksızın tüm görevlendirmeler için yapılan ödemeler kamu zararı olarak değerlendirilmiştir. Bu yönüyle konunun eksik değerlendirildiğini düşünüyorum. Söz konusu eksikliğin giderilmesi için, yani geçici görevlendirmeler ile fazla çalışma ve hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma hususunun birlikte değerlendirilmesi ve ulaşılan kanaate göre ek rapor yazılmasını temin için, bu maddenin iade edilmesine karar verilmesi gerekir” (Sayıştay 5. Daire Kararı, İlam No:88 , Tutanak Tarihi: 8.2.2018)

 

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir