Anasayfa / Genel / Geçici Görev Yolluğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Geçici Görev Yolluğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle Belediyede çalışan kişiye mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi yapılması

2- … Sayılı İlamın 13’üncü maddesiyle; Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle … Büyükşehir Belediyesinde çalışan …’a mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi yapılması sonucunda … TL’nin sorumlulardan müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir.

Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla temyiz eden Sosyal Hizmetler Müdürü …’in temyiz dilekçesinde;

“Tarafıma zimmet çıkartılan … TL geçici görev yolluğu işleyen yasal faizi ile birlikte … TL olarak ödenmiştir. Buna ilişkin … tarih ve … no.lu makbuz ekte sunulmuştur. (Ek-1)

Ancak bu işlem süreçlerin uzama ihtimali ve işleyecek yasal faizin artmamasına yönelik olarak yapılmıştır. Tarafıma ödenen geçici görev yolluğunun yasal olduğu değerlendirilmektedir.

Öncelikle 657 sayılı yasanın 146’ncı maddesi “memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere tabidir demektedir.” Yine 177’nci madde “Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev verinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir” demektedir. Bu hükümlere göre memurun bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılması halinde yol gideri, gündelikler ve yolluklar hakkı olmaktadır. Bu ödemeler ise buna yönelik özel kanun olan 6245 sayılı harcırah kanun ile yapılmaktadır. Yine bu geçici görevlendirmenin sadece kurum içerisinde değil aynı zamanda kurumlar arası da olabileceği anılan yasanın ek-8’inci maddesinde 2011 yılında yapılan değişiklik ile sabit hale gelmiştir. Ek-8. Maddenin “geçici süreli görevlendirme” başlığı 2011 yılında “Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme” olarak değiştirilmiştir. Böylece uygulama genişletilmiştir. Kamu kurumlarına ihtiyaç duydukları personeli başka kurumlardan geçici süreli olarak temin etmeye imkan tanınmıştır. Geçici görevlendirme yazıları ek-2‘de Devlet Personel Başkanlığı uygun görüş yazıları ek-3‘de yer almaktadır.)

657 sayılı yasanın 146, 147 ve ek-8 birlikte değerlendirildiğinde mevzuata uygun şekilde geçici süreli olarak … büyükşehir belediyesinde görevlendirildiğim açıktır. Öte yandan 6245 sayılı yasa ise 657 kapsamında çalışan personelin yurt içi ve yurt dışı, kurum içi ya da kurumlar arası tüm görevlendirilme işlemlerine yönelik harcırah ve yolluklarını kapsamaktadır. Söz konusu bu kanunun 14’üncü maddesi gerek kurum içi gerekse kurumlar arası geçici tüm görevlendirmeleri kapsamaktadır.

Öte yandan yapılan geçici görevlendirmeler yıl içerisinde 6 ayı geçmediğinden ve yıl içerisinde alınan geçici görev yollukları 6245 sayılı yasada öngörülen sürelerde ve oranlarda olduğundan alınan yolluğun mevzuata uygun düştüğü açıktır. Yine 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırahın sureti tediyesi” başlıklı 57’nci maddesinde de “Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir. …” hükmü yer almaktadır. Yine 6245 sayılı yasanın 4’üncü maddesi harcırah verilecek kimseleri sıralamakta ve bu maddenin 5’inci bendine göre harcırah almaya müstehak olduğum açıktır. Yine 6245 sayılı yasanın 14’üncü maddesi geçici görev harcırahı başlığını taşımakta ve bu maddenin 5’inci bendi geçici görev ile görevlendirilenleri kapsamaktadır.

657 sayılı yasa Ek-8’inci madde kapsamında usulüne uygun olarak geçici görevlendirildiğim açık olup aynı yasanın 146 ve 177’nci maddeleri birlikte değerlendirildiğinde bu hizmetim için geçici görev yolluğu ödenmesi hak olduğu anlaşılmaktadır. Bu hak olduğuna göre bunun nasıl ödeneceği sorusu gündeme gelir. Bu hakkın hesaplanması ve kim tarafından ödeneceği ise 6245 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Söz konusu kanunun 57’nci maddesi “Harcırah hizmetin taallûk ettiği kurum bütçesinden ödenir” diyerek çok açık bir şekilde geçici görevle hizmet ifa edilen kurumca ödeneceğini hükme bağlamıştır. Yine 6245 saylı yasanın 42’nci maddesi de geçici görevlendirmelerde yıl içerisinde 180 günden fazla yolluk alınamayacağını hükme bağlamıştır.

Buna göre 657 sayılı yasanın 146, 147 ve ek-8’inci maddeleri ile 6245 sayılı yasanın 4, 14, 42 ve 57’nci maddeleri birlikte değerlendirildiğinde yapılan görevlendirmelerin usulüne uygun olduğu, bu geçici görevlendirmeden dolayı bir yolluk hakkı doğduğu ve ödenen yollukların usulüne uygun olduğu açıktır. Buna göre kamu zararı olarak belirtilen … TL’nin mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve iptal edilmesi gerektiği aşikardır. Kamu zararı olarak belirtilen miktarın ve yasal faizlerinin kaldırılmasını talep etmekteyim. Arz ederim.” Denilmektedir.

Sayıştay Başsavcılığının mütalaasında;

Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla temyiz eden Sosyal Hizmetler Müdürü …’in temyiz dilekçesi ile ilgili Başsavcılık görüşü;

“2- İlamın 13’üncü maddesinde özetle; kadrosu başka kurumda olup geçici görevle … Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan …’a mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi sonucunda oluşan … TL kamu zararının, ilamda adı geçen sorumlular adına müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53’üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine, karar verildiği görülmektedir.

Temyiz dilekçesinde özetle, tazmin kararı verilen … TL geçici görev yolluğunun işleyen yasal faiziyle birlikte yargılama süresinin uzayabileceği değerlendirildiğinden faizin daha fazla artmaması için … TL olarak ödendiği, ancak yapılan bu geçici görev yolluğu ödemesinin yasal olduğu, geçici görev yolluğu ödemelerinin 6245 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapıldığı, aynı Kanunun ek 8’inci maddesi hükmüne göre, geçici görevlendirmenin sadece kurum içerisinden değil aynı zamanda kurumlar arası da olabileceği, ek 8’inci maddede 2011 yılında yapılan değişiklikle kamu kurumlarına ihtiyaç duydukları personeli başka kurumlardan geçici süreli olarak temin etmeye imkan tanındığı, belirtilerek verilen tazmin hükmünün kaldırılması talep edilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun kurumlar arası geçici süreli görevlendirme başlıklı Ek 8’inci maddesinde;

“Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4’üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kuramların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kuramlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kuramlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Maddeye konu adı geçen memurun 657 sayılı DMK’nun Ek 8’inci maddesine göre geçici olarak görevlendirildiği anlaşılmakta olup, ayrıca bu kişinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre görevlendirilmesine gerek bulunmamaktadır. Bir memurun geçici olarak başka bir kurumda görevlendirilmesi halinde harcırah verilip verilmeyeceği 6245 sayılı Harcırah Kanununun konusudur. Harcırah ödemesi sırasında, ödemenin Kanunun hangi maddesi hükmüne göre ödendiğinin ödeme belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Zaten, adı geçen kişiye de Harcırah Kanununun 42’nci maddesi esas alınarak, geçici olarak görevlendirildiği kurumun bütçesinden harcırah ödemesinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapılan ödemenin mevzuata uygun olduğu ve kamu zararı oluşmadığı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, talebin kabul edilerek Daire tarafından verilen tazmin hükmünün kaldırılması yönünde karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Arz olunur.” Şeklindedir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ;

2- … Sayılı İlamın 13’üncü maddesiyle; Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle … Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan …’a mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi sonucunda … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

6245 sayılı Harcırah Kanunun “Harcırah Verilecek Kimseler” başlıklı 4’üncü maddesinde; “Bu Kanunda belirtilen hallerde:

1-Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

  1. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere … harcırah verilir”

Hükümlerine yer verilmiştir.

Harcırah verilebilmesinin ana unsuru, harcırah verilecek kimsenin o kurumun çalışan memuru veya hizmetlisi olması veyahut memur ve hizmetli olmamakla birlikte kişinin görevlendirildiği kuruma ilişkin geçici bir vazifenin ifası için görevlendirilmiş olmasıdır.

657 sayılı Kanunun Ek 8’inci maddesinde;

“Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir.

  1. c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder. …” Hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu hükümler gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 8’inci Maddesi çerçevesinde yapılan geçici süreli görevlendirme kuruma ait geçici bir görevin ifası anlamına gelmemektedir. Geçici süreli görevlendirilen personel belli bir süre için de olsa; görevlendirildiği kurumda asli bir görev ifa etmektedir. Diğer bir ifade ile geçici süreli görevlendirmede, görevlendirme kadro ile ilişkilendirilerek o kadronun asli ve sürekli görevinin ifası söz konusudur. Dolayısıyla 6245 sayılı Harcırah Kanununun geçici görevlendirmeye ilişkin hükümlerinin, geçici süreli görevlendirmelerde uygulanması mümkün değildir.

Yapılan incelemede, … Büyükşehir Belediyesi tarafından …’a 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun 42’nci maddesine istinaden gündeliklerinin ilk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödendiği tespit edilmiştir. Ancak, yapılan harcırah ödemesi mevzuata aykırı olduktan sonra bunun Harcırah Kanunu’nun 42’nci maddesine göre ödenip ödenmemiş olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Nitekim 42’nci maddede “Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler: …” denilmek suretiyle geçici görevle görevlendirilenler ile ilgili harcırahın nasıl ödeneceğine ilişkin bir düzenleme yapılmış olup, geçici süreli görevlendirme ile ilgili bir düzenleme burada yer almadığından 42’nci maddenin dayanak gösterilmesinin bir anlamı bulunmamaktadır.

Son olarak savunmalarda; Tarafıma zimmet çıkartılan … TL geçici görev yolluğu işleyen yasal faizi ile birlikte … TL olarak ödenmiştir. Buna ilişkin … tarih ve … no.lu makbuz ekte sunulmuştur. (Ek-1) Ancak bu işlem süreçlerin uzama ihtimali ve işleyecek yasal faizin artmamasına yönelik olarak yapılmıştır.” Denilmiş ise de, bu husus ilamın içeriğini etkilemeyen bir husus olup, ilamın infazı ile ilgilidir.

Bu itibarla sorumlu iddialarının reddedilerek … sayılı İlamın 13’üncü maddesiyle; Kadrosu başka kurumda olup geçici süreli görevle … Büyükşehir Belediyesinde çalışan …’a mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi sonucunda … TL’ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

(Temyiz Kurulu ve 8. Daire Başkanı …, 7. Daire Başkanı …, 1. Daire Başkanı …, Üye … ve Üye …’in tazmin hükmünün kaldırılması ve sorumluların beraati gerekir, yönündeki aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı),

Karar verildiği 22.05.2019 tarih ve 46286 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Karşı oy gerekçesi/Azınlık görüşü

(Temyiz Kurulu ve 8. Daire Başkanı …, 7. Daire Başkanı …, 1. Daire Başkanı …, Üye … ve Üye …’in;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun kurumlar arası geçici süreli görevlendirme başlıklı Ek 8’inci maddesinde;

“Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4’üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kuramların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kuramlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kuramlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Maddeye konu adı geçen memurun 657 sayılı DMK’nun Ek 8’inci maddesine göre geçici olarak görevlendirildiği anlaşılmakta olup, ayrıca bu kişinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre görevlendirilmesine gerek bulunmamaktadır. Bir memurun geçici olarak başka bir kurumda görevlendirilmesi halinde harcırah verilip verilmeyeceği 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun konusudur. Harcırah ödemesi sırasında, ödemenin Kanunun hangi maddesi hükmüne göre ödendiğinin ödeme belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Zaten, adı geçen kişiye de Harcırah Kanununun 42’nci maddesi esas alınarak, geçici olarak görevlendirildiği kurumun bütçesinden harcırah ödemesinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapılan ödemenin mevzuata uygun olduğu ve kamu zararı oluşmadığı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, talebin kabul edilerek Daire tarafından verilen tazmin hükmünün kaldırılması ve sorumluların beraati gerekir. (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı, Tutanak No: 46286, Tutanak Tarihi: 22.5.2019)

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir