Anasayfa / SAYIŞTAY KARARLARI / Daire Kararları / Geçici Görev Yolluğu Hakkında Sayıştay Daire Kararı

Geçici Görev Yolluğu Hakkında Sayıştay Daire Kararı

Geçiçi görev yolluğu

Kadrosu başka kurumda olup geçici görevle …… Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ……….’a mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi sonucunda ……TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

6245 sayılı Harcırah Kanunun “Harcırah Verilecek Kimseler” başlıklı 4 üncü maddesinde;

“Bu Kanunda belirtilen hallerde:

  1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

 

  1. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere

Harcırah verilir” hükmüne yer verilmektedir.

Harcırah verilebilmesinin ana unsuru, harcırah verilecek kimsenin o kurumun çalışan memuru veya hizmetlisi olması veyahut memur ve hizmetli olmamakla birlikte kişinin görevlendirildiği kuruma ilişkin geçici bir vazifenin ifası için görevlendirilmiş olmasıdır.

657 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesinde;

“Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir.

  1. c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

…” hükümleri yer almaktadır. Söz konusu hükümler gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci Maddesi çerçevesinde yapılan geçici süreli görevlendirme kuruma ait geçici bir görevin ifası anlamına gelmemektedir. Geçici süreli görevlendirilen personel belli bir süre için de olsa; görevlendirildiği kurumda asli bir görev ifa etmektedir. Diğer bir ifade ile geçici süreli görevlendirmede, görevlendirme kadro ile ilişkilendirilerek o kadronun asli ve sürekli görevinin ifası söz konusudur. Dolayısıyla 6245 sayılı Harcırah Kanununun geçici görevlendirmeye ilişkin hükümlerinin, geçici süreli görevlendirmelerde uygulanması mümkün değildir.

Yapılan incelemede, ……. Büyükşehir Belediyesi tarafından ………’a 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun 42 nci maddesine istinaden gündeliklerinin ilk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödendiği tespit edilmiştir. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde personele, 6245 sayılı Kanunun 42 nci maddesine göre harcırah ödenmesi mümkün değildir.

Bu itibarla, kadrosu başka kurumda olup geçici görevle……..Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ……’a mevzuata aykırı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi sonucunda oluşan …….TL kamu zararının Harcama Yetkilisi ……. ile Gerçekleştirme Görevlisi……….’e müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle ödettirilmesine, anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. (Sayıştay 5. Daire Kararı, İlam No:99 , Tutanak Tarihi:     15.3.2018)

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir