Anasayfa / Genel / Geçici Görev Gündeliği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Geçici Görev Gündeliği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Konu: Vali Yardımcısı iken Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan şahsa, geçici görev gündeliği ve konaklama bedeli ödenmesi.

103 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle; … Vali Yardımcısı iken … Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan …’a, geçici görev gündeliği ve konaklama bedeli ödenmesi neticesinde …TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

İlamda Gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan; …temyiz dilekçesinde herhangi bir gerekçe bilgi ya da belge sunmaksızın sadece; ilam hükmünün usul ve mevzuata aykırı olduğunu ileri sürerek temyiz ettiğini belirtmiştir.

Başsavcılık mütalaasında;

“…Dilekçede, … Vali Yardımcısı iken, … Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan …’a geçici görev gündeliği ve konaklama bedeli ödenmesi neticesinde oluşan kamu zararının sorumlulara ödettirilmesi yönündeki 103 sayılı İlamın 3. maddesine itiraz edilmektedir.

Sorumlu tarafından, ilamın 3. maddesine itiraz edilmekle beraber, yeni bir itiraz gerekçesi ileri sürülmediği görülmüştür.

Bu nedenlerle, İlamın 3. maddesi ile hüküm verilen kamu zararı için ilam hükmünün bozulmasını ya da hükmün kaldırılmasını gerektirecek mahiyette yeni bir bilgi ve belge sunulmadığından, temyiz talebinin reddedilerek, yasa ve yönteme uygun düzenlenmiş bulunan Daire Kararının tasdikine karar verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

şeklinde görüş bildirmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

103 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle; … Vali Yardımcısı iken … Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (…) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan …’a, geçici görev gündeliği ve konaklama bedeli ödenmesi neticesinde …TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

Rapor dosyasının incelenmesinden; … Vali Yardımcısı …’ın; 18.03.2014 tarihli İçişleri Bakanı onayı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 86 ncı ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesine göre 03.09.2014 tarihine kadar 1. dereceli Yönetim Kurulu Üyeliği kadrosuna görevlendirildiği, görev süresinin 03.09.2014 tarihinde dolacağından, 657 sayılı Kanun’un 86 ncı ve 2560 sayılı Kanun’un 7 nci maddesine göre görevlendirilmesinin 22.08.2014 tarihli Bakan Onayı ile 03.09.2017 tarihine kadar uzatıldığı ve kendisine geçici görev yolluğu ve konaklama bedelinin ödendiği görülmüştür.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Tarifler” başlıklı 3 üncü maddesinin (a) bendinde harcırah:

“Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını;… ifade eder.” şeklinde tanımlanmış olup Kanun’un “Daimi vazife harcırahının mebdei” başlıklı 9 uncu maddesinde:

“Daimi vazife harcırahı:

  1. a) (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

 

  1. b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden;

 

  1. c) Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden;İtibaren verilir.”

denilmekte “Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller” başlıklı 10 uncu maddesinde ise:

“Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer dağiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

1-Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;

2-(Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

3-(Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

4-(Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

5-Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar;

6-Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar.” hükmü yer almaktadır.

6245 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen maddeleri bir bütün olarak ele alındığında, harcıraha hak kazanılabilmesi için genel olarak iki şartın bir arada gerçekleşmesi öngörülmektedir. Bunlar, memuriyet mahalli dışında görevlendirilme ve bu görevlendirilmenin kurumlara ait resmi bir görevin ifası nedeniyle gerçekleşmesidir. Dolayısıyla her bir görevlendirme işleminde harcıraha hak kazanılabilmesi için öncelikle bu iki şartın yani memuriyet mahalli dışına görevlendirilme ve bu işlemin resmi bir görevin ifası nedeniyle gerçekleşmesi ayrı ayrı aranmaktadır.

… Yönetim Kurulu üyeliğine atanma işleminin yasal dayanağı olan 2560 sayılı Kanun’un “Yönetim Kurulu” başlıklı 7 inci maddesinde:

“Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.

Büyük Şehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanların İSKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.” denilmektedir.

Buna göre diğer su ve kanalizasyon idareleri yönetim kurulu üyelerinde olduğu gibi, … Yönetim Kurulu üyelerinin hizmet süresinin 3 yıl olarak belirlendiği, süresi dolanların yeniden atanabileceği, üyelerin Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamayacakları, Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılacakları, bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülüklerinin saklı olduğu, izinli oldukları müddetin terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı, bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananların, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilecekleri, yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olması halinde aradaki farkın tazminat olarak kendilerine ödeneceği ifade edilmiştir.

Bu itibarla kanun koyucu niteliği itibariyle … Yönetim Kurulu üyeliği görevini asaleten ve sürekli olarak ifa edilmesi gereken bir kadro olarak belirlemiştir.

… Vali Yardımcısı …’ın, … Yönetim Kurulu Üyeliğine ataması 2560 sayılı kanunun 7 nci maddesi uyarınca gerçekleştirilmiştir. Madde hükmünde açıkça ifade edildiği üzere bu bir görevlendirme değil atamadır. Bu sebeple söz konusu kişiye, geçici görevle gönderilmiş gibi değerlendirmede bulunularak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca görevde bulunduğu süre boyunca gündelik verilebilmesine olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz talebinin reddi ile 103 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle …TL için verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, (Temyiz Kurulu ve …. Daire Başkanı … ile Üye …’ın aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı) oyçokluğuyla 03.01.2018 tarihinde karar verildi.

Karşı oy gerekçesi

(Temyiz Kurulu ve .. Daire Başkanı … ile Üye …’ın karşı oy gerekçesi;

6245 sayılı Kanun’un “Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14 üncü maddesinde de; “Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

  1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;…” denilmektedir.

… Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (…) Yönetim Kurulu üyeliğine atanma işleminin yasal dayanağı olan 2560 sayılı Kanun’un “Yönetim Kurulu” başlıklı 7 inci maddesinde:

“Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.

Büyük Şehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanların İSKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.” denilmektedir.

Öte yandan … Vali Yardımcısı …’ın, 1. Derece kadrolu … Yönetim Kurulu Üyeliğine Bakan onayı ile yapılan görevlendirmesi, sadece 2560 sayılı Kanun’un 7 nci maddesine göre değil aynı zamanda 657 sayılı Kanun’un 86 ncı maddesine göre yapılmıştır.

657 sayılı Kanun’un “Vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlıklı 86 ncı maddesinde;

“Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır…

Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir…”

hükmüne yer verilmiş olup aynı Kanun’un “Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler” başlıklı 175 inci maddesinde ise:

“Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır…” hükmü yer almaktadır.

Kanun metni, … Yönetim Kurulu üyeliğini kadrosunu asaleten yürütülmesi gereken bir görev yeri olarak ve üç yıllık bir süre için belirlemiştir. Ancak atamaya yetkili makamın, ilgili personeli bir görevi asaleten ya da vekaleten atama konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır. Her iki atama şeklinin farklı mali sonuçları olabileceği de tabiidir.

Buna göre bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve asaleten atanan memurlara Harcırah Kanunu’nun sürekli görev yolluğuna ilişkin hükümlerinin; ancak bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara ise Harcırah Kanunu’nun geçici görev yolluğuna ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Somut olayda … Vali Yardımcısı …’ın, 1. Derece kadrolu … Yönetim Kurulu Üyeliğine Bakan onayı ile yapılan görevlendirmesinin 2560 sayılı Kanun’un 7 nci ve 657 sayılı Kanun’un 86 ncı maddesine göre yapılmış olması karşısında kendisine 6245 sayılı Kanun uyarınca geçici görev yolluğu ödemesi usul ve mevzuata uygun olduğundan 103 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle …TL için verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.)

Karar verildiği 03.01.2018 tarih ve 43948 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı. (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı, Tutanak No: 43948, Tutanak Tarihi: 3.1.2018)

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir