Anasayfa / Genel / Eğlence  Vergisi Hakkında Sayıştay Bulgusu

Eğlence  Vergisi Hakkında Sayıştay Bulgusu

İlçe  Belediyeleri Eğlence  Vergisi  Paylarının  Düzenli  Gönderilmemesi

TESPİT:

2464  sayılı  Belediye  Gelirleri  Kanunu’nun  18’inci  maddesi  uyarınca  Eğlence  Vergisi mükellefi  X Kulübü  tarafından  X  Büyükşehir  Belediyesi inin ne  ödenen vergilerden,  ilçe  belediyelerine  aktarılması  gereken  Eğlence  Vergisi  paylarının  düzenli  bir şekilde  aktarılmadığı görülmüştür.

MEVZUAT:

2464 sayılı Belediye  Gelirleri Kanunu’nun;

21’inci  maddesinde,  belediye  sınırları  ile  mücavir  alanlar  içinde  yer  alan  eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin Eğlence  Vergisine  tabi olduğu,

18’inci  maddesinde,  verginin  mükellefinin,  eğlence  yerlerini  işleten  gerçek  veya  tüzel kişiler  olduğu,

20’nc i  maddesinin,  1  ve  2’nci  bentlerinde,  matrahın,  biletle  girilen  yerlerde  Eğlence Vergisi  hariç  olmak  üzere  bilet  bedeli  olarak  sağlanan  gayri  safi  hasılat  olduğu  (bilet  bedeli dışında  bağış  veya  başka  adlar  altında  alınan  paralar  dâhil),  müşterek  bahislerde  ise, iştirakçilerden  tahsil  edilen  tutardan,  Katma  Değer  Vergisi  düşüldükten  sonra  kalan  tutar olduğu,

21’inci  maddesinde,  biletle  girilen  yerlerden  olan  at  yarışlarında  %10  ve  müşterek bahislerden ise %5 olduğu, hüküm altına  alınmıştır.

2464  sayılı  Kanunun  22’nci  maddesinin  (2)  numaralı  bendinde  ise  müşterek  bahislerde her  aya  ait  verginin,  o  ayı  takip  eden  ayın  20’nci  günü  akşamına  kadar  ilgili  belediyeye  bir beyanname ile bildirilmesi ve aynı sürede  ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

5216  sayılı  Büyükşehir  Belediyesi  Kanunu’nun,  “ başlıklı  23’üncü maddesinin c) fıkrasında;

“2464 Sayılı Belediye  Gelirleri  Kanununda  yer  alan  oran  ve  esaslara  göre  büyükşehir belediyesince  tahsil  olunacak  at  yarışları  dâhil  müşterek  bahislerden  elde  edilen  Eğlence Vergisinin  %  20’si  müşterek  bahislere  konu  olan  yarışların  yapıldığı  yerin  belediyesine,  %  30’u nüfuslarına  göre  dağıtılmak  üzere  diğer  ilçe  belediyelerine  ayrıldıktan  sonra  kalan  %  50’si ” denilmek  suretiyle  Büyükşehir  belediyesin bahislerden elde  edilen gelirleri  arasında  at  yarışları  dâhil  müşterek Eğlence  Vergisi  sayılmıştır.

Anılan  mevzuat  hükmünden  anlaşılacağı  üzere,  at  yarışları  dâhil  müşterek  bahisler nedeniyle  doğacak  eğlence  vergisinin  büyükşehir  belediyelerince  tahsil edilmesi  ve  maddede belirtilen esas ve  oranlar  dâhilinde ilçe  belediyelerine dağıtılması gerekmektedir.

SONUÇ:

Sonuç  olarak,  Türkiye  Jokey  Kulübü  tarafından  Adana  Büyükşehir  Belediyesine  her ayın 20’sinde  peşin olarak ödenen vergi tutarından;

5216  sayılı  Kanun’un  23’üncü  maddesinde  belirtilen esaslara  göre  ilçe  belediyelerine düşen payların zamanında  ve  tam olarak aktarılması,

Belediyenin ek bir mali yükle karşılaşmasını önlemek adına ……. dönemine ait aktarmadığı toplam ………….. TL’ yi ilgili ilçe belediyelerine gerekli bilgileri de paylaşarak tahakkuk, mahsup/ödeme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir