Anasayfa / SAYIŞTAY ELEŞTİRİLERİ / Belediye ve Bütçe Mevzuatı ile İlgili Sayıştay Bulgusu / Borçlanma  Sınırının  Aşılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Borçlanma  Sınırının  Aşılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Borçlanma  Sınırının  Aşılması

TESPİT:

Belediyenin  borç  stokunun,  5393  sayılı  Belediye  Kanunu  hükümleri sınırın üzerinde  olduğu  görülmüştür.

MEVZUAT:

5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun  “Borçlanma”  başlıklı  68’inci  maddesinin  1’inci fıkrasında;

“d)  Belediye  ve  bağlı  kuruluşları  ile  bunların  sermayesinin  yüzde  ellisinden  fazlasına sahip  oldukları  şirketlerin,  faiz  dâhil  iç  ve  dış  borç  stok  tutarı,  en  son  kesinleşmiş  bütçe  gelirleri toplamının  213  sayılı  Vergi  Usul  Kanununa  göre  belirlenecek  yeniden  değerleme  oranıyla artırılan  miktarını  aşamaz.  Bu  miktar  büyükşehir  belediyeleri  için  bir  buçuk  kat  olarak uygulanır.

  1. f) Belediyelerin ileri  teknoloji  ve  büyük  tutarda  maddî  kaynak  gerektiren  alt  yapı yatırımlarında  Cumhurbaşkanınca  kabul  edilen  projeleri  için  yapılacak  borçlanmalar  (d) bendindeki  miktarın  hesaplanmasında  dikkate  alınmaz.  Dış  kaynak  gerektiren projelerde Hazine  Müsteşarlığının görüşü alınır.” hükmüne  yer  verilmiştir.

SONUÇ:

Belirtilen mevzuat çerçevesinde yapılan incelemede, Belediyenin …… yılsonu itibariyle, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı ………….. -TL’ye ulaşmış, dolayısıyla, mevzuatla belirlenmiş olan limiti ………..-TL kadar aştığı tespit edilmiştir.

Belediye tarafından verilen cevapta, borç stokuna sadece borç alma yoluyla oluşmuş borçların dâhil edilmesi gerektiği; bu nedenle bilançoda yer alan faaliyet borçları, emanet yabancı kaynaklar, vergi ve sigorta kesintisi ödemeleri gibi ödenecek diğer yükümlülüklerin bu stoka dâhil edilmemesi gerektiği ifade edilmektedir.

Ancak, Belediye tarafından harcanıp da ödenemeyen faaliyet borçlarının, personelden kesildiği halde Maliye ve SGK’ya ödenmemesinden kaynaklanan vergi ve sigorta borçlarının, geçici olarak tahsil edilen ve emanete alınan teminat ve depozitoların stoğa dahil edilmemesi, borçlanmaya sınırlama getirilmesi amacına aykırı düşmektedir.

Sonuç  olarak,  belediyenin  kanunlarla  belirlenmiş  olan  limitler  dâhilinde  faaliyetlerini yürütmesi  ve  borçlanma  sınırına  uyması  ve  mevcut  mali  yapısı  karşısında  sürdürülebilirlik açısından etkin bir borç  yönetimini teminen  yeni bir borçlanma  yapmaması gerekmektedir.

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir