Anasayfa / Genel / Belediye Taşınmazlarının Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

Belediye Taşınmazlarının Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması Hakkında Sayıştay Bulgusu

TESPİT:

Büyükşehir  Belediyesinin  mülkiyetinde  bulunan  XX  adet  taşınmazın  2886  sayılı  Devlet İhale  Kanunu  hükümlerine  göre ihale  suretiyle  kiralanması  usulü  yerine  ecrimisil  karşılığında taşınmazların işgaline  süreklilik kazandırılarak kullandırıldığı görülmüştür.

MEVZUAT:

2886  sayılı Kanun’un  “Kapsam”  başlıklı  1’inci  maddesinde,  belediyelerin  alım,  satım, hizmet,  yapım,  kira,  trampa,  mülkiyetin  gayri  ayni  hak  tesisi  ve  taşıma  işlerinin  bu  Kanun’da yazılı hükümlere  göre  yürütüleceği hüküm  altına alınmıştır.

Aynı Kanun’un “Ecrimisil  ve Tahliye”  başlıklı  75’inci maddesinde;

“Devletin  özel  mülkiyetinde  veya  hüküm  ve  tasarrufu  altında  bulunan  taşınmaz  malları ve  Vakıflar  Genel  Müdürlüğü  ile  idare  ve  temsil  ettiği  mazbut  vakıflara  ait  taşınmaz  (1) malların,  gerçek  ve  tüzelkişilerce  işgali  üz erine,  fuzuli  şagilden,  bu  Kanunun  9  uncu maddesindeki  yerlerden  sorulmak  suretiyle,  idareden  taşınmaz  ve  değerleme  konusunda  işin ehli  veya  uzmanı  üç  kişiden  oluşan  komisyonca  tespit  tarihinden  geriye  doğru  beş  yılı geçmemek  üzere  tespit  ve  takdir  edilecek  ecrimisil  istenir.  Ecrimisil  talep  edilebilmesi  için, Hazinenin  işgalden  dolayı  bir  zarara  uğramış  olması  gerekmez  ve  fuzuli  şagilin  kusuru aranmaz. (…)

Kira  sözleşmesinin  bitim  tarihinden  itibaren,  işgalin  devam  etmesi  halinde,  sözleşmede hüküm varsa on a göre  hareket edilir. Aksi halde  ecrimisil  alınır. İşgal  edilen  taşınmaz  mal,  idarenin  talebi  üzerine,  bulunduğu  yer  mülkiye  amirince  en geç  15 gün içinde  tahliye  ettirilerek, idareye  teslim edilir.” hükümleri  yer almaktadır.

5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun  “Belediyenin  yetkileri  ve  imtiyazları”  başlıklı  15’inci maddesinde,  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanunu’nun  75’inci  maddesinin  belediye  taşınmazları hakkında da  uygulanacağı ifade  edilmiştir.

2886  sayılı  Kanun’un  yukarıdaki  hükümlerinden  anlaşılacağı  üz ere;  devletin  özel mülkiyetinde  veya  hüküm  ve  tasarrufu  altında  bulunan  taşınmaz  malların  gerçek  ve  tüzel kişilerce  işgali  üzerine  fuzuli  şagilden,  bedeli  idarece  oluşturulacak  komisyonca  tespit  ve  takdir edilecek  ecrimisil  istenmesi  ve  mülki  idare  amirine başvurularak  işgal  edilen  taşınmazın  15  gün içerisinde  tahliyesinin  ve  idareye  tesliminin  sağlanması  gerekmektedir.  Aynı  hükümler,  5393 sayılı Belediye  Kanunu’nun 15’inci maddesi  gereği belediye  taşınmazları için de geçerlidir.

Taşınmaz  malları  işgal  eden fuzuli  şagil  durumundaki  kişilerden  ecrimisil  alınması,  söz konusu  taşınmazların  sürekli  bir  şekilde  ecrimisil  tahsil  edilerek  idare  edilebileceği  anlamına gelmemektedir.  Zira  ecrimisil  uygulaması,  hukuka  aykırı  bir  yararlanmadan  dolayı  taşınmazı işgal  eden  kişiden  alınan  bir  tazminattır.  Bir  kamu  taşınmazının  kiralama  ya  da  idare  etme  usulü ve  yöntemi  değildir.  Tam  aksine,  kamu  malını  korumaya  yönelik  bir  yaptırımdır.  2886  sayılı Kanun’da;  işgal  edilen  taşınmazın  mülki  idare  amirine  başvurularak  15  gün  içerisinde tahliyesinin  ve  idareye  tesliminin  sağlanmasına  yönelik  düzenleme  de  ecrimisilin  bir  kiralama yöntemi olmadığını  açıkça  göstermektedir.

SONUÇ:

Yapılan  incelemede,  Büyükşehir  Belediyesinin  mülkiyetinde  bulunan  XX  adet taşınmazın ihale edilmeksizin ecrimisil  bedeli  tahsili suretiyle  kullandırıldığı  tespit  edilmiştir.

Bu  itibarla  Belediyenin,  fuzuli  şagil  durumundaki  kişilerin  işgaline  izin  vererek taşınmazlarını  ecrimisil  tahsili  yöntemiyle  idare  etmesi  2886  sayılı  Kanun  hükümlerine aykırılık  teşkil  etmektedir.  Söz  konusu  taşınmazların  2886  sayılı  Kanun  hükümlerine  göre  ihale yöntemiyle kiraya  verilmesi sağlanmalıdır.

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir