Anasayfa / Genel / Belediye Taşınmaz Envanteri Hakkında Sayıştay Bulgusu

Belediye Taşınmaz Envanteri Hakkında Sayıştay Bulgusu

X Su ve Kanalizasyon İdaresinin Görev ve Yetki Alanında Yer Alan Taşınmazların XBB Envanterinde Yer Alması

TESPİT:

İdarenin taşınmaz envanteri ve muhasebe kayıtlarında, Su ve Kanalizasyon İdaresinin görev ve yetki alanında bulunan su isale hatları, drenaj kanalları, kanallar, su arıtma tesisleri ve bunlara benzer taşınmazlar ile bu taşınmazlara ait amortisman kayıtları yer almaktadır.

MEVZUAT:

2560 sayılı X Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun “Görev ve Yetkiler” başlıklı 2’nci maddesinde;

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması,

Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması,

Görev alanı içindeki yeraltı veya yerüstü tüm su kaynaklarının su kaybından ve kirlilikten korunması için her türlü etüt, proje, tesis, yapı ve sistem kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek görevleri,

Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevlerin yürütülmesi ve bu konulardaki yetkilerin kullanılması, Su ve Kanalizasyon İdaresinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Mezkûr Kanun’un “Devir işleri” başlıklı 26’ncı maddesinde ise aynen; “ Bu Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Cumhurbaşkanı Kararı ile su ve kanalizasyon işleri X Su ve Kanalizasyon İdaresine verilecek belediye ve köyler ile yakın çevresindeki belediye ve köylerin İstanbul Belediyesine bağlanmaları halinde bu belediye ve köylerin mevcut su, kanalizasyon tesisleri ve bunlarla ilgili taşınır ve taşınmaz malları, hak ve borçları ve personeli tüm özlük hakları ile birlikte bir protokolle X Su ve Kanalizasyon İdaresine devredilir ” amir hükmü yer almaktadır.

SONUÇ:

Belirtilen düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, su ve kanalizasyon idaresi kurulan büyükşehir belediyelerinde, su ve kanalizasyona ilişkin görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması, ilgili su ve kanalizasyon idaresinin uhdesinde olduğundan, XBB taşınmaz envanteri ve muhasebe kayıtlarında yer alan su ve kanalizasyon tesisleri ve bunlarla ilgili taşınır ve taşınmaz mallar, hak ve borçlar ve personelin tüm özlük haklarının düzenlenecek bir protokolle Su ve Kanalizasyon İdaresine devredilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, 2560 sayılı Kanun uyarınca, büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde su ve kanalizasyon hizmetleri ile ilgili tüm görev, yetki ve sorumluluk su ve kanalizasyon idarelerinde olduğu için, XBB envanterinde yer alan ve X Su ve Kanalizasyon İdaresinin görev, yetki ve sorumluluk alanını ilgilendiren taşınmazların bu İdareye devri veya tahsisi mümkün kılınmalıdır.

Hakkında belediye

Check Also

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ

BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ   BELEDİYE SINIRLARI GENELGESİ PDF  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir