Anasayfa / BAKANLIK GÖRÜŞLERİ / BELEDİYE MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZIN SATIŞ SÜRECİ HAKKINDA BAKANLIK GÖRÜŞÜ

BELEDİYE MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZIN SATIŞ SÜRECİ HAKKINDA BAKANLIK GÖRÜŞÜ

BELEDİYE MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZIN SATIŞ SÜRECİ HAKKINDA BAKANLIK GÖRÜŞÜ AŞAĞIDAKİ LİKTEDİR

 

BELEDİYE MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZIN SATIŞ SÜRECİ HAKKINDA BAKANLIK GÖRÜŞÜ

 

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
Sayı :14399437/2924686 02/03/2022

Konu :Görüş talebi (Taşınmaz satışları hk.)
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi :…
İlgi yazılarda özetle; 10 yıl ve daha öncesi dönemde satışı yapılan mülkiyeti
belediyenize ait taşınmazların bir kısmının bedellerinin tam veya kısmi olarak tahsil edildiği
ancak isteklilerin ihale sonrası süreç için yükümlülüklerini yerine getirmediği; bir kısmının ise
bedelleri tahsil edilmiş olmasına rağmen filli imkânsızlık nedeni ile tapu tescillerinin
sağlanamadığı belirtilmektedir. Buna göre, hâlihazırda mülkiyeti Belediyenizde bulunan
taşınmazların tapularının verilmesi ile fiili imkânsızlık nedeni ile tapu tescili yapılamayacak
taşınmazlara ait evveliyatında tahsil edilen bedellerin rayiç bedel üzerinden ilgilisine iadesi
hususunda tereddüt hâsıl olmuş olup Bakanlık görüşümüz talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 4721 sayılı Medeni Kanun’un “Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması”
başlıklı 705 inci maddesinde; “Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur.
Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen
diğer hâllerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri
yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır.” hükmü,
706 ncı maddesinde birinci fıkrasında; “Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan
sözleşmelerin geçerli olması, resmî şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.” hükmü,
717 inci maddesi birinci fıkrasında; “Taşınmaz mülkiyeti, terkin veya taşınmazın
tamamen yok olmasıyla sona erer.” hükmü,
999 ıncı maddesinde; “Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan
taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması söz konusu olmadıkça
kütüğe kaydolunmaz.
Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşürse, tapu
sicilinden çıkarılır.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 inci maddesi birinci fıkrasında;
“Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım,
hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı
hükümlere göre yürütülür.” hükmü,
Yine Kanun’un ihale işlemleri başlıklı ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde;
ihaleye hazırlık ve tekliflerin değerlendirilmesi ve ihale kararlarına ilişkin düzenlemelere yer
verilmektedir. Öte taraftan Kanun’un devamındaki “İhalenin sözleşmeye bağlanması” başlıklı

Hakkında belediye

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir